منصوريان ضعفهاي تيمش را نمیبيند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در استقالل امروز و در راس اين تيم خيليها با كميتــه انضباطي ميجنگند. آنها بر اين باور هستند كه شكست هفته اول اســتقالل تماما تاثيــر حكم كميته انضباطي بوده اســت امــا در اين ميان هستند كساني كه به وزن حركتي بسيار پايين استقالل اشــاره دارند و بازيكنان ايــن تيم را اصال آماده نديدهاند. در واقع آماده نبــودن نامدارها از درون دروازه تا نــوك حمله در آبادان ديده شــد و اين موضوع اتفاق خوبي نبود.

در ميان استقالليها اما در اين چند وقت اخيــر بهتاش فريبا به لحاظ تجربه خود بهتر صحبت كرده و ضعفها را هم بيــان ميكند. فريبا در مــورد بازي در آبادان ميگويد: «در نيمه اول بســيار بد بوديم، در نيمه دوم بهتر شديم اما هنوز خيلي كار داريم.»

محمــد خرمــگاه هــم در جمــع خبرنــگاران اعالم كرد بهانــهاي نداريم و بايــد جبران كنيم. بــا اين وجود علي منصوريان بهعنوان فرمانده كادر فني اين اعتقاد را ندارد يا اگر دارد آن را رسانهاي نميكند. او با تمام قوا با كميته انضباطي و فدراســيون در حال جنگ است غافل از اينكه بازيكنان تيمش در مقايســه با بازيكنان آبــادان روي زانو راه ميرفتند. پرويز برومند حرف جالبي در اين رابطه ميزنــد، او ميگويد: «هر دو طرف بهانه ميآورند و سعي دارند باخت تيمشان را زير شــلوغ كاريها پنهان كنند. هم تيم اميد بهانه ميآورد و هم استقالل.» اين حرف برومند در نوع خود جالب است و بايد روي آن فكر كرد چون در تمام اين مدت هيچكس نتوانســت و فرصت نكرد در مورد تيم اميد و حــذف ناباورانه آن انتقادي را مطرح كند.

در مورد اســتقالل هم نقدها بسيار كم بودهانــد. در واقع به نظر ميرســد دو طرف عامدانه ايــن جنگ زرگري را ادامه ميدهند تا در گذر زمان و حافظه تاريخي ضعيف ايرانيها شكست را به باد بســپارند و از اول شروع كنند. همانطور كــه طباطبايي به صراحــت اعالم كرد استقالل شــاداب نبوده و مشكل داشته اســت و يا عليرضا اكبرپور كه اعالم كرد فدراسيون با اين كار براي تيم اميد بهانه جور كرد اما به نفع ســرمربي استقالل اســت كه بــه دور از هرگونــه لجبازي وگارد گرفتــن دربــاره آنچــه حقيقت است با مســاله كنار بيايد چون میتواند در طوالني مدت به ضرر او تمام شــود. استقالل نيمفصل اول ليگ شانزدهم هم خوب نبود و در فصل جاري هم به همان شكل ليگ را شروع كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.