درموت جلوي بازي مجتبي را گرفت؟

روايت ديگر از بازي نكردن جباري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با تصميم كادرفني آبيها بازيكنان استقالل صبح ديروز يك جلسه تمرين بدنســازي در ســالن وزنه انجام دادنــد. در تمرين نوبت صبح استقالل به جز عليرضا منصوريان تمام بازيكنان حضور داشتند و زير نظر ميك مك در موت تمرين وزنه زدن انجام دادند.

البته فرشــيد باقري، فرشيد اســماعيلي و لئوناردو پادواني كه به دليل مصدوميت دور از تمرين گروهي هســتند حضور نداشتند. نكته اينجــا بود كه مجتبــي جباري كه هنوز تكليف حضــورش در بازي با اســتقالل خوزستان مشخص نيست هم در تمرين نوبت صبح همراه با ساير بازيكنان وزنه زد تا بدن خود را براي حضور احتمالي در هفته دوم ليگ برتر آماده نگه دارد. مجتبي جباري يكي از خريدهاي سرشــناس و جنجالي منصوريان در تابســتان پرهياهوي ليــگ برتر با غيبت در هفته اول به يكي از ســوژههاي جنجالي اردوي اين تيم تبديل شــد بخصوص كه عدم حضور او در سفر به آبادان بار ديگر موضوع مصدوميت و رد شــدن در آزمايشهاي پزشــكي ايفمارك را بر ســر زبانهــا انداخت. در مورد آخرين شــرايط شماره هشــت اســتقالل در ليگ هفدهم گفتــه ميشــود ميك مك درمــوت مربي بدنســاز تيم با توجه به وضعيت جســماني كه مجتبي جباري با آن دســت به گريبان اســت تمايل چنداني به بازگشت زودهنگام اين هافبك بازيســاز به تركيب اصلي نشان نداده به همين خاطــر منصوريان با توصيه دســتيار ايرلندي قيد اســتفاده از بازيكن مورد عالقــهاش را زد، و ترجيح داده ريســكي در خصوص اين خريد نداشته باشد. با گزارشي كه ميك از روند آمادهسازي جباري در اختيار منصوريان قرار داده ســرمربي اســتقالل تصميم گرفته از هفته سوم و جدال با تراكتورسازي در ورزشــگاه آزادي از شماره هشت در تركيب اصلي بهره ببرد از همين رو طرفداران براي ديدن جباري با پيراهن آبي روزشــماری به راه انداخته و براي ديدن پاسهاي طاليي اين بازيكن لحظه شماري ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.