اختر: آقاي منصوريان اين كار انساني نيست!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديربرنامههــاي مدافع ارمنســتانی اســتقالل از عليرضا منصوريان بابت اينكه نام اين بازيكن را دير در ليســت مازاد قرار داد دلخور است.

ادموند اختــر در اين بــاره ميگويد: «امروز آقــاي توفيقي به مــا بند و تبصره نشــان دادند در حالي كه ما به اين حرفها كاري نداريم. من بعد از بازي با العين گفتم از قرار گرفتن نام مگويان در ليســت مازاد اســتقبال ميكنيم و حاضر هستيم قرارداد او را فســخ كنيم اما در آن زمان كســي به حــرف ما گــوش نكرد. تا هميــن يك ماه پيش 8 باشــگاه با ما در تماس بودند و من ميخواســتم قراردادش را فســخ كنم ولي االن ديگر هيچ پيشــنهادي نداريم و كار از كار گذشته است. در حال حاضر همه تيمها ليســت خود را پركردهانــد و ديگر فرصتي بــراي انتخاب تيــم جديــد نداريم.»مدير برنامههــاي هراير مگويــان در مورد اينكه منصوريان نام او را در ليست مازاد قرار داده است هم ميگويد: «من به آقاي منصوريان كه دوست و همبازي عزيزم است ميگويم كه آقاي منصوريان اينكه يك بازيكن را در كوران بازيها از ليســت خارج كني انساني نيست و كار غير حرفهاي است چراكه حاال ديگر فرصت انتخاب تيم جديد وجود ندارد. ما آمادگي داشــتيم كه قرارداد مگويان را فسخ كنيم ولي واقعا حاال ميشود تيم پيدا كرد؟ آيا اين كار شما درست است؟»

اختر كه به شدت از كار سرمربي استقالل ناراحــت و گله مند اســت در ادامــه ميگويد: «آقاي توفيقي االن ديگر زمان گذشــته است و ما نميتوانيــم تيم جديد انتخاب كنيم و با اين شــرايط مگويان طبق قراردادش رفتار ميكند. شــما بايد برادري تــان را ثابت كنيــد و اول مطالبات 3 فصل گذشته او را پرداخت كنيد و با هر پرداختي به ساير بازيكنان بخشي از قرارداد ايــن فصلش را هم بدهيد. آقــاي توفيقي ما از اول هم دنبال بند و تبصره نبوديم كه شما اين چيزها را نشان ما ميدهيد. من در طول 3 سال برادريام را ثابت كردهام و حاال نوبت شما است كه پول بازيكني كه برايتان زحمت كشيده است را پرداخت كنيد. اگر شــما بتوانيد براي او تيم پيدا كنيد هم ما استقبال ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.