فشارهايعصبياستقاللبرايهفتهدوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل براي هفتــه دوم رقابتهاي ليگ برتر مثل هفته نخســت همچنان چهار بازيكــن مصدوم خــود را در اختيار نخواهد داشــت. بعد از مسجل شدن غيبت لئوناردو پادواني در هفتــه دوم رقابتهاي ليگ برتر به خاطر مصدوميت، فرشــيد اســماعيلي و فرشــيد باقري هم شرايطي مشابه با پادواني دارند و اين دو هم ديدار هفته دوم تيمشان را از دســت دادند. به اين ترتيب و با اضافه شدن اميد ابراهيمي به جمع مصدومان اين تيــم، منصوريان همچنان مثل هفته اول در هفته دوم هم چهار بازيكن كليدياش را به دليل مصدوميت در اختيار نخواهد داشت. با توجه به اينكه در وضعيت بازيكنان مصدوم اســتقالل تغييري ايجاد نشــده، چشم اميد منصوريان به سرنوشــت سه بازيكن محروم تيمش اســت و اينكه كميتــه انضباطي با صدور راي يا بخشــش اين سه بازيكن، آنها را در اختيار اين تيم قرار دهد.

آبي پوشــان در هفتــه دوم ليگ برتر ســاعت 21 روز جمعه در ورزشــگاه آزادي ميزبان تيم اســتقالل خوزســتان هستند و بــراي اين بازي ۴ و يــا همانند بازي قبل ۷ بازيكن خود را در اختيار نخواهند داشــت. منصوريان در روزهاي قبل تهديد كرده بود كه اگر بازيكنانش را نبخشــند و محروميت آنها توســط كميتــه انضباطي لغو نشــود تيمش را به زمين مســابقه نخواهد فرستاد. اين تهديد سرمربي اســتقالل به منزله اين است كه اختالفات طرفين زيادتر شده و اين امكان وجود دارد كه ايــن اختالف وارد فاز جديدي شود. استقالل به دليل نداشتن چند مهره كليدي خود به دليل مصدوميت شرايط خوبي ندارد و ادامه دار شدن محروميت سه بازيكن هم ميتواند مشكالت اين تيم را دو چندان كند. بايــد ديد كه طي روزهاي آتي كدام طرف از موضع خود كوتاه ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.