قائدي: فصل بعد هم در مراسم بهترينها هستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدي قائدي جوان بوشــهري كه با ســرو صداي فراوان به جمع شــاگردان عليرضا منصوريان اضافه شد با انتخاب بهعنوان پديده ليگ دسته اول نشــان داد چرا سرمربي استقالل تا اين حد روي خريد اين بازيكن ريزنقش بوشــهري تاكيد داشت. قائدي كه اين روزها بهعنوان يكي از مليپوشــان اميد اســتقالل با محروميت از حضور در ميادين روبهرو شــده در مــورد انتخاب خود اينطور ميگويــد: «دروغ چرا؛ تا يك ســاعت قبل از آغاز مراســم اصال فراموش كرده بودم كه به اسكار بهترينهــاي فوتبال ايران دعوت شــدهام چون بــاور كردني نبود من مهدي قائدي بخواهم در چنين مراسمي آن هم در كنار بزرگان فوتبال ايران افتخار حضور داشــته باشــم اما وقتي از باشگاه تماس گرفتند و تاكيد كردند كه بايد حضور داشــته باشي خودم را به مراسم رساندم و بهترين دقايق عمرم را تجربه كــردم. دقايقي كه با هيچ كلمهاي قابل توصيف نيستند.»

پديــده ليگ برتر در ادامــه ميگويد: «دو ســال پيش در چنين برههاي در رقابتهاي ليگ اســتاني اميدها در بوشــهر در به در دنبال جلب اعتماد مربيانم بودم اما لطف خدا و دعاي خير مادر و پدرم باعث شد حاال بعد از اين مدت افتخار رسيدن به مراسم بهترينهاي فوتبال ايران را به دســت بياورم. نميدانم چگونه شــاكر خداوند متعال باشم كه اين همه لطف به من داشــته اما همان جا از پروردگار خواستم كه قدرت بيشتري به من عطا كند تا شرمنده هيچ كس بخصوص خانواده، دوستان و طرفداران استقالل نشوم.»

قائدي در ادامه قول ميدهد كه فصل بعد هم جزو بهترينها باشد: «بعد از انتخاب بهعنوان پديده ليگ دسته اول به خودم يك قول دادم. قول دادم امســال طوري بازي كنم كه در مراسم بعدي اسكار فوتبال ايران در ســال آينده هم به هر عنواني كه شــد حاضر باشم به همين خاطــر ميدانم بايد با دو برابر تواني كه دارم در اســتقالل كار كنم تا همچنان گزينه اين مراســم باقي بمانم. از همين رو عزم خودم را جزم كردم با اعتماد كادر فني، بازيكنان و طرفداران استقالل بتوانم اين قول را عملي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.