اميدابراهيمي:انتخابهابراساسشايستگیبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ابراهيمي دوباره توانســت بهترين هافبك ليگ شود. براي دوسال پي در پي هافبك دفاعي استقالل به اين عنوان رسيد و اين ميتواند براي او افتخار بزرگي باشــد. اميد ابراهيمي در مورد انتخابــش بهعنوان بهتريــن هافبك ليگ ايران گفت: «از مســووالن بهخاطــر برگزاري چنين مراســمي تشــكر ميكنم چون باعــث انگيزه بازيكنان ميشود.»بهترين هافبك ليگ شانزدهم در پاسخ به اين پرسش كه برخي پرسپوليسيها معتقدنــد بايد همــه جايزهها بــه خاطر اينكه قهرمان شــدند به آنها تعلق بگيرد، گفت: «هر فردي نظــر خود را دارد. همه كارشناســان در مورد عملكرد بازيكنــان و تيمها نظر ميدهند و فكر ميكنم انتخاب آنها شايســته است.»اين بازيكن در مورد اينكه آيا از هفته پنجم يا ششم ميتواند اســتقالل را همراهي كند، گفت:«من زير نظر كادر پزشــكي تيم ملي تمرين ميكنم و اميدوارم هر چه زودتر برگردم و تمام تالشــم را به كار ميگيرم. بازگشــتم به تمرينهای تيم بستگي به تصميم كادر پزشكي دارد.»ابراهيمي در خصوص شــرايط اســتقالل و شروع ليگ با شكست گفت: «به هر حال بازي اول است و در گرماي پنجاه درجه آبادان اين بازي برگزار شد. برگزاري بازي در چنين شــرايطي سخت است ضمن اينكه چند بازيكن هم حضور نداشــتند و مقابل صنعت نفت دســت منصوريان بسته بود. از هفتههاي بعد استقالل واقعي را ميبينيد. به هر حال منصوريان بهعنوان ســرمربي تيم بايد جوابگو باشــد. اميدوارم اين مشــكل حل شود تا منصوريان از همه ظرفيتهاي تيم اســتفاده كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.