قربانيجانشينكاوه؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وارث پيراهن فصل گذشــته كاوه رضايي در اســتقالل در بــازي اول جايــي در تركيب ثابت تيمش نداشــت اما در بهترين فرم ممكن تمرينهای خــود را ادامه ميدهد. علي قرباني فصل قبل نمايش خوبي داشت و همين موضوع باعث شــد منصوريان براي فصل جديد پيراهن شــماره 9 را به او بدهد، پيراهني كه فصل قبل برتن كاوه رضايي رفته بود. قرباني در بازيهاي دوســتانه اســتقالل هم از نظر آماري نمايش بســيار خوبي داشــت و با 3 گل زده بيشتر از هر بازيكن ديگري بــراي آبيها گل زد تا ثابت كند اين فصل ميخواهد به يكي از ســتارههاي تيمش تبديل بشــود. علي قرباني در بازي اول نيمكت نشــين بود اما اميدوار اســت بتواند در هفتــه دوم ليگ برتــر در تركيب اصلي تيمش به ميدان برود، مخصوصا به اين خاطر كه او در بيشــتر بازيهاي فصل گذشته بهعنوان وينگر چــپ به ميدان رفت و بيت ســعيد در بازي با صنعت نفت آبادان در اين پست نمايش خوبي نداشــت. قرباني فصل پيش بازيهاي خوبي را در كنار كاوه رضايي از خود به نمايش گذاشت امــا هنوز جزو يــازده بازيكن اصلي اســتقالل نيست . شايد در بازي با استقالل خوزستان اين فرصت نصيب او شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.