وعده استقالليها به جباروف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل براي سرور جباروف حساب شــخصي باز كرد تا قرارداد اين بازيكن را پرداخت كند. باشگاه استقالل از اين بازيكن خواست تا حساب شخصي را در موسسه مالي و اعتباري كه حامي مالي اين تيم است افتتاح كند. از اين رو جباروف پاسپورت خود را جهت افتتاح حســاب از اين باشگاه گرفت تا به بانك مراجعه كرده و حســاب شخصي خود را باز كند. مســووالن استقالل به جباروف اعالم كردند با افتتاح حساب شخصي او به زودي مطالباتش پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.