گزارش منصوريان در هيات مديره

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي اســتقالل در نشست هفته جاري هيات مديره حضور خواهد داشت. اعضاي هيات مديره استقالل در نظر دارند در هفته جاري برگزاري يك نشســت را در دســتور كار قرار دهند. قرار بود هفته گذشــته نشســتي را ترتيب دهند كه در نهايت قرار شــد فردا براي رســيدگي به مسائل روز باشگاه نشســتي برگزار شود. همچنين قرار اســت منصوريان سرمربي اســتقالل نيــز در اين نشســت حاضر و گزارشــي از اردوي ارمنســتان و نتيجه اولين ديدار ليگ برتر در اختيار مسووالن قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.