رحماني: ليگ یك شبيه جنگ است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين رحماني ســرمربي تيم خونهبهخونه درباره شرايط تيمش ميگويد: «خدا را شــكر شرايط تيم خوب است. هفته گذشته اردويي را در تهران داشــتيم و سه بازي تداركاتي خوب هم انجام داديم. اكنون هم راهي مشهد هســتيم تا يك ديدار تداركاتي با پديده خراســان داشــته باشــيم. به دليل مشــكالتي كه باشــگاه داشــت، تيم را دير تشــكيل داديــم و به همين دليــل هنوز در تمرينات بدنسازي هستيم. همانطور كه گفتم اردوي تهران كمك زيادي به ما كرد و ســه بازي تداركاتي خيلي خوب با تيمهاي سايپا، بــادران و پارس جنوبي انجام داديم كه باعث شد تيممان را بسنجيم.»

ســرمربي تيم خونهبهخونــه بابل درباره نامهاي كــه ســازمان ليگ به اين باشــگاه داده و اينكه اعالم شــده تيم خونهبهخونه ديگر نميتواند در ورزشــگاه شــهداي هفتم تيــر ميزبان رقابتهاي خود باشــد، اينطــور ميگويد: «يكســري ايرادها از ســوي ســازمان ليگ گرفته شــده بود كه اكنون باشــگاه در حال برطرف كردن آنهاســت. باشــگاه در تالش اســت نظر فدراســيون را جلب كند تا بازي هفته نخســت خود را در اين ورزشگاه برگزار كنيم.»

آنهــا در هفته اول مقابل مقابل مس رفســنجان به ميدان ميروند: «به طور كلي بازيهاي هفته اول ســخت اســت، فرق نميكند ميهمان باشــيد يا ميزبان. در ليگ دسته اول همه تيمها خوب و به دنبال صعود به ليگ برتر هســتند. ما هم مقابل مس رفســنجان ميزبان هستيم و از حمايت تماشاگرانمان بهره ميبريم. اميدوارم با اين حمايتها بتوانيم به پيروزي برسيم.»

خونــه به خونه برخالف فصل قبل كار ســختي براي مدعي شــدن دارد: «زمانــي كه من به اين باشــگاه آمدم دقيقا قــرار بود تيم را جوان كنيــم. اكنون 80 درصد بازيكنــان ما جوانان و بومي هســتند. ما تيم بســيار خوبي داريم كه در آن مجموعــهاي از بازيكنان جوان و با تجربه حضــور دارند. در ليگ يك همه تيمها دنبال صعود هســتند، ليگ برتر نيســت كه فقط چند تيم مدعي قهرماني باشند. ليگ يك، جنگ است. با اينكه اعتقاد دارم تيممان براي صعود به ليگ برتر بســته نشــده است امــا مطمئن باشــيد ما يكــي از تيمهاي خيلي خيلــي خوب ليگ يك خواهيم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.