بازيپديدهوسپاهانهمدرورزشگاهامامرضا (ع) برگزارنميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شهر مشهد در حال حاضر داراي دو استاديوم بزرگ ثامن االئمه(ع) در منطقه شــانديز و همچنين ورزشگاه مدرن و مجهز امــام رضا(ع) در نقطه مركزي شهر يعني بلوار خيام است اما اين دو ورزشــگاه هر كدام با مشكالتي روبهرو هستند كه هيچ يك از مسووالن ورزشي استان نيز حاضر به پاسخگويي درباره آن نيستند.

بعــد از اينكه براي مكان برگزاري بازي تيمهاي سياهجامگان و ذوبآهن در هفته اول ليگ برتر شايعاتي مبني بر راهاندازي ورزشــگاه امــام رضا(ع) شــد و البته سازمان ليگ نيز برگزاري بازي در ورزشــگاه ثامناالئمه(ع) را به دليل مشكالتي كه آنجا داشت، ممنوع اعالم كرد، همه اركان ورزش اســتان بــه تكاپو افتادند تا بتوانند مشــكالت عيني ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) را بر طــرف نمايند و در نهايت با راه اندازي اسكوربورد پرتابل در اين ورزشگاه (كه بيشتر جنبه نمايشي داشت و به دليل ابعــاد كوچك چندان قابل مشــاهده نبوده) ســازمان ليگ با برگزاري اين ديدار موافقت كرد.

ايــن همه در حالي بــود كه پس از اين ديدار شــايعه برگــزاري بازي پديده و ســپاهان در ورزشــگاه امام رضــا(ع) قــوت گرفت اما حــاال و در فاصله چنــد روز باقيمانده تا برگزاري اين ديــدار گويا مشــخص شــده تا اطالع ثانوي هيــچ بازي در آن برگزار نشود.

هاشمي جواهري مديركل ورزش و جوانان خراســان رضوي در اين باره ميگويد: «تنها مســئلهاي كه ســبب برگزارنشــدن بازيهــا در ورزشــگاه امــام رضا(ع) مورد توجــه قرار گرفته است، دســتور شــوراي تامين مشهد اســت و آســتان قدس رضــوي هيچ مشــكلي براي برگزاري بازيها در اين ورزشــگاه ندارد و ورزشــگاه نيز كامال آماده است.»

با اين حــال مديرعامل باشــگاه فرهنگي ورزشــي پديده درباره اينكه چقدر احتمال دارد تــا بازي اين تيم مقابــل ســپاهان در ورزشــگاه امام رضا(ع) برگزار شــود مدعي شده بود: «ما درخواست برگزاري بازيهاي خود در اين ورزشگاه را پيش از شروع فصل ارائــه كرديم اما هنوز جــواب قطعي درباره آن نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.