طاهري: در مراسم بهترینها حق باشگاه ضایع شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محسن طاهري مدير عامل سپاهان با انتقاد از برگزاري مراسم بهترينها ميگويد: «اين مراســم بهترينهاي سال قبل بود و يكسري كارشناسان در مورد اين انتخابها نظــر داده بودند اما وقتي تــاج اينقدر زيبا از ليگش ســخن ميگويد و عنوان ميكند ميانگين ســني تيمها از 29 سال به منظور جوانگرايي خيلي كمتر شده است، پس اين نتيجــه و حاصل زحمات همه تيمهاســت و البتــه زمانــي كه يك مجــري برنامهاي برگــزار ميكند بايد از حــق و حقوق تمام تيمهــا دفاع كنــد و از زحمــات آنها هم نام ببــرد. اگر تيم ملي خوبــي داريم، اين موضوع حاصل تــالش همه تيمها بوده كه ســعي كردهاند بازيكنانشان را آماده كنند كه البتــه همين بازيكنان آمــاده پايههاي يك تيــم ملي قوي را فراهــم كردند تا به واســطه برنامهريزي مســووالن و تمرينات خوب كيروش، اين تيــم بتواند بدون گل خورده و بهعنــوان دومين تيم جهان راهي جام جهاني شود. بنابراين احساس ميكنم در مراســم بهترينها، حق ديگر باشگاهها ضايع شــد چون ديده نشــدند و اميدوارم در مراســم بعدي ديده شــوند. اصال روي اين موضــوع بحثي ندارم كه يك بازيكن از استقالل يا پرسپوليس بهترين ميشود اما چند سال پيش كه سپاهانيها با شايستگي اين عناوين را درو ميكردند هم فقط اســم ســپاهان نبود و در كنار ســپاهان از ديگر شايســتگان ســاير تيمها تقدير ميشد اما ساسان انصاري را دعوت كردند و هيچ اسمي از او نبردند. ما نيز به احترام بقيه دوســتان آمديــم و دوســت داشــتيم از بازيكنمان تجليل شود. شــايد برنامههايي هم براي او داشــتند كه حاال نميدانم كنســل شد يا اتفــاق ديگري افتاد كه در جريان نيســتم اما اين موارد باعث كدورت ميشــود و اين كدورتها و ناراحتيهــا باعث چالشهاي بزرگ خواهد شــد. ما به بهترينها احترام ميگذاريــم و آنها با انتخــاب يك كميته كه افــراد آن را نميدانيم، انتخاب شــدند اما ميگوييم بايد از بقيه باشــگاهها و بقيه بازيكنان هم كه زحمت كشيدهاند، تجليل به عمل آوريم.»

به نظر ميرسد طاهري از تاج و ساكت ناراحت اســت: «چــرا ناراحت نباشــم اما اينطور كه ميگوييد از دست كسي ناراحت نشدم و من را به كسي وصل نكنيد.»

طاهــري دربــاره اينكــه باالخره در مشهد سپاهانيها در كدام ورزشگاه مقابل پديده بازي خواهند كرد اينطور ميگويد: «به ما گفتند ثامن و هر روز يك ورزشگاه را ميگويند. اين بالتكليفي ما نيست بلكه بالتكليفي سازمان ليگ و مشهديهاست كه زمين خود را اعالم نميكنند تا ما هم تكليف خودمان را بدانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.