سرنوشت تيم ملي فوتسال چه میشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوتسال يكي از دو رشته تيمي است كه كميته ملي المپيــك در ثبت نام اوليه براي حضور در بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آسيا، اعزام ورزشكاران آن را به عشق آباد قطعي كرد؛ اين در حالي است كه مسائل مربوط به ثبت نام ورزشكاران، اعزام اين تيم مدعي و مدافع عنوان قهرماني را در هالهاي از ابهام قرار داده است. اصغر رحيمي سرپرست كاروان ايران مدعي اســت كه ارسال نشدن اسامي از سوي مســووالن فوتسال به منزله حــذف آنها از ايــن دوره بازيهــاي داخل ســالن آسيا به حســاب ميآيد: «مسووالن فوتســال نميدانند كه ميــان رقابتهاي تك رشتهاي كه در آن شــركت ميكنند با رويدادي مانند بازيهاي داخل سالن آسيا به لحاظ چگونگي و زمان ارســال اســامي تركيب تيــم، تفاوتهاي زيادي وجود دارد. در رقابتهاي تك رشتهاي حتي اين امكان وجود دارد كه در جريان نشست هماهنگي پيش از بازيهــا، جابهجايي در تركيب تيم انجام شــود چون براي شركت كنندگان در چنين رويدادهايي ويزا صادر ميشود و اصال تشريفاتي كه براي رقابتهاي چند رشتهاي وجود دارد، لحاظ نميشود. براي رويدادي مانند بازيهاي داخل سالن آسيا، ID كارت صادر شــده، حكم ويزا را براي ورزشكاران و تيمهاي شــركت كننده دارد. تشــريفات حضور در اينگونه بازيها از يك ســال قبل با ورود به مســائل امنيتي آغاز ميشــود.» رحيمي ميگويد: «در اين صحبتها هم به مهدي تاج و هم به محمدرضا ســاكت تاكيد كردم كه اگر ثبت نام بازيكنان و مربيان تيم ملي فوتســال به موقع انجام نشود، سيستم ثبتنام بســته خواهد شــد و اين به منزله انصراف اين تيم تلقي ميشــود. جابهجايي نفرات در رشــتههاي انفرادي و ركوردي به مراتــب راحتتر از رشــتههاي تيمي انجام ميشــود اما كميته ملي المپيك براي انجام به موقــع كار و اينكه موقعيــت هيچ تيمي براي حضــور در بازيهاي داخل ســالن به خطر نيفتد، حاضر شد ســختي كار را براي تغيير احتمالي تركيب تيم بپذيرد. االن هم فرصت اعالم اســامي ورزشــكاران در همه رشتهها تمام شــده اســت.» اين در حالی است كه ناظمالشــريعه اعالم كرده اسامی تيمملی شنبه هفته جاری اعالم شده و بايد ديد در نهايت سرنوشــت تيم ملی فوتسال چه خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.