ميثاقيان: سپيدرود از ما 3 امتياز ميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبــر ميثاقيان ســرمربي تيم ســياه جامگان از كسب يك امتياز خانگي هم مقابل ذوبآهن رضايت دارد. او ميگويد: «بازي ســختي را مقابل ذوبيها انجام داديم. اين تيم از كادر فنــي، بازيكنــان و امكانات خوبي برخوردار است و ما توانستيم مقابل اين تيم پر مهره بازي خوبي را ارائه كرده و يك امتياز حســاس كســب كنيم. تيم مــا تركيبي از بازيكنــان باتجربه و جوان اســت كه البته ســهم جوانان ما بيشتر از باتجربه هاست. فكر ميكنم بتوانيم بــا وحــدت و همدلي كــه در تيم وجود دارد هفتههاي آتي بازيهاي بهتري از خود ارائــه دهيم. تيم ما جوان اســت، آينده درخشاني دارد. به همين دليــل اميدوارم هواداران مشــهدي در بازيهــاي خانگــي ما را تنهــا نگذاشــته و با حمايت پرشورشــان يكــي از عوامل موثر موفقيت ما در ليگ هفدهم باشند.»

او تيمــش را براي بــازي اين هفته مقابل ســپيدرود رشت آماده ميكند: «بازي مشــكلي را مقابل اين تيم شــمالي خواهيم داشــت. آنها هفته گذشته مقابل نفت تهران بــازي را واگذار كردنــد و به طور حتــم ميخواهند در شــهر خود و مقابل تماشــاگران شــان اولين 3 امتياز را در ليگ هفدهم به دســت آورند. گــروه آناليز مــا بازيهاي دوســتانه اين تيم و ديــدار آنها با نفــت تهران را به خوبي آناليز كرده است. با شناختي كه از نقاط قوت و ضعف سپيد رود داريم، ميخواهيم دســت پــر از رشــت به مشــهد برگرديم اما بايد برابر آنها هوشــيار باشيم.»

او پرگل بودن هفته اول ليگ را به فال نيك ميگيرد و انتظار دارد در سال جام جهاني همه باشگاهها با تيم ملي تعامل داشــته باشــند: «هفته پرگلي را پشت سر گذاشتيم. 20 گل آن هم در هفته اول بازيها كه تيمها هماهنگ نيســتند خبر بســيار خوبي براي فوتبال ماست. اميــدوارم اين اتفــاق در ادامه هم رخ بدهد. ضمــن اينكه با توجه به حضور تيم ملي كشــورمان در جام جهانــي موظف هســتيم كه براي موفقيــت تيم ملي هــر كاري كه از دســتمان برميآيد انجام دهيم اگرچــه برخي از تيمها از تعطيالت ليگ گله مند ميشــوند اما براي ما اين 20 روز فرصت مناســبي است تا خود را آماده شــروع دوباره ليگ كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.