حسنزاده: هنوز تمام نشدهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علياصغــر حســنزاده بازيكن تيم فوتسال گيتيپسند بعد از پايان مسابقات جام باشــگاههاي فوتسال آســيا بهعنوان بهترين بازيكن انتخاب شــد. او ميگويد: «باعث خوشحالي اســت كه اين عنوان را كسب كردم اما به خاطر باختي كه داشتيم ناراحتم. براي ما ناراحت كننده بود به ويژه بعد از تالشهايي كه داشــتيم. اين عنوان فقط براي من نيست، بلكه به همه بازيكنان تيم اختصاص دارد. همه آنها تالش كردند تا من اين عنوان را كسب كردم. من از اين بابت خوشحالم اما بايد بگويم كه اين جايزه براي همه تيم است. از خانوادهام به خاطر فداكاريهــا و حمايتهايــي كه در طول دوران فعاليتم داشــتند تشــكر ميكنم.» حسنزاده انگيزههاي بسياري براي كسب موفقيتهاي بعــدي دارد: «هنــوز تمام نشدهام. مطمئن باشــيد انتظارات زيادي از من وجــود دارد. ميخواهم در بهترين مســابقات جهان رقابت كنم و برنده شوم. البتــه ميخواهم دوباره بــه اينجا برگردم و قهرمان شــوم مانند كاري كه ما ســال 2013 انجــام داديــم. آرزوي مــن ارائه بهتريــن عملكرد براي تيم ملي فوتســال ايــران و قهرماني در جــام جهاني بعدي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.