وضعيت اوليویرا امروز مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لي اوليويــرا دروازهبان برزيلي ســپاهان در بازي هفتــه اول مقابل ســايپا به دليل مصدوميت نتوانست به ميدان برود. اين خارجي در بيشتر بازيهــاي فصل قبل بــراي تيمش بازي كــرده بود. البته مــداواي اين بازيكن به طــور منظم انجام و كادر فني بسيار اميدوارند او را براي بازي اين هفته با پديده در اختيار داشــته باشند. كادر پزشــكي سپاهان امروز نظــر نهايي شــان را درباره وضعيت اوليويرا بــه كرانچــار خواهند داد. مرد كــروات كه دو امتياز حســاس خانگــي را در هفتــه اول از دســت داده، ميداند كه بازي بسيار سختي را در مشهد پيش رو دارد. به همين دليل براي او مهم است كه با بيشتر نفــرات كليدياش راهي اين ســفر شــود. در همين راستا گفته ميشود كــه رافائل(بازيكن برزيلي جديد) از اين بازي در فهرســت 18 نفره قرار ميگيرد. البته ســرمربي سپاهان از عملكــرد صدقيانــي دروازهبان دوم تيمش رضايت دارد و حتي در جلسه تمرين بعد از بازي بــه او گفته: «با اينكــه در بازي با ســايپا دروازهات خيلي تهديد نشد اما روي همان تك موقعيتها هــم موفق عمل كردي و اين نشــان ميدهد كه طي دو سال گذشــته كه در فجر بودي، تمرينات خوبي را پشــت سر گذاشــتي.»به هرحال اگــر اوليويرا امروز هم نتواند در تمرينــات گروهي شــركت كند بدون شك در بازي هفته دوم باز هم صدقياني درون دروازه ميايستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.