عقیلي: در ایران با بازیكنان مثل برده رفتار ميکنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هادي عقيلي مدافع ســابق تيم ملي و سپاهان اين روزها در كالس مربيگري شركت ميكند.

عقيلــي بعد از خداحافظي از دنياي بازي، حاال در مســير جديدي قرار دارد و اميدوار است در مربيگري هم روزهاي خوبي را تجربه كند.

عقيلي در مورد شرايط اين روزهاي خــودش ميگويد: «در حــال حاضر در اروميــه هســتم. فصل گذشــته كه آن مشــكالت ايجاد شــد در كالسهاي C شــركت كــردم و االن هــم در اروميه كالسهــاي B آســيا را پشــت ســر ميگذارم. در ارديبهشت كه خداحافظي كردم تصميم گرفتم در كالسها شركت كنم. از فوتباليستهاي سابق هم نفراتي مثل سالك جباري، تقيزاده و ابراهيميان حضور دارند.»

مدافع ســابق تيم ملي درباره اينكه فكر ميكند در آينده مربي خوبي خواهد شد يا نه، ادامه ميدهد: «وقتي يك غذا آماده نيســت نميتوان در مورد مزهاش نظر داد. من نميتوانــم پيشبيني كنم مربي خوبي ميشوم يا نه. در آينده همه چيز مشخص خواهد شد.»

هــادي عقيلي در مــورد طلبش از ســپاهان هم ميگويد: «من از سپاهان طلب دارم ولي نميگويم چقدر اســت. دوســت ندارم زيــاد در ايــن خصوص صحبت كنم.»

عقيلــي در شــرايطي در اروميــه مشغول پشت ســر گذاشتن كالسهاي مربيگري اســت كه همبازي ســابق او يعني محرم نويدكيــا هم در كالسهاي مربيگري شــركت كرده. مدافع ســابق ســپاهان در رابطه با اينكــه از همبازي ســابقش خبر دارد يا نه، فقط يك جمله كوتــاه ميگويد: «مــن از محرم خبري نــدارم و در ايــن مدت صحبتــي با هم نداشتيم.»

هادي عقيلي معتقد است پرداخت نشــدن مطالبــات بازيكنــان و مربيان مثل بردهداري اســت: «متاسفانه برخي مســائل در فوتبال ايران باب شــده كه بســيار تاسفآور اســت. وقتي باشگاهها با بازيكنان قــرارداد ميبندند، در هيات مديره خودشــان ميداننــد بازيكن 20 درصد از قــراردادش را دريافت نخواهد كــرد، در ضمن آنها بازيكنــان را بدون قانون جريمه ميكنند تا باز هم بخشــي از پول بازيكنان را ندهند.

اين در حالي اســت كه بازيكنان با مشــكالت مالياتي هم مواجه ميشوند. متاسفانه در فوتبال ايران با بازيكنان مثل برده رفتار ميشــود و قانــون بردهداري حاكم است. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.