تالش خوزستانیها برای رساندن جونیور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كالودير مارينی جونيور مهاجم برزيلی اســتقالل خوزســتان كه به تازگی به اين تيم پيوسته هنوز برای قرار گرفتن در ليســت اين تيم مشــكالتی دارد كه مسووالن اين باشگاه خوزســتانی در تالش برای حل مشكل او هستند. جونيور كه از باشــگاهش در برزيل به صورت قرضی راهی گاندزاســار كاپان ارمنستان شده بود، برای قطعی شدن حضور در استقالل خوزســتان بايد رضايت باشگاه برزيلی را جذب كند. در اين خصوص هم گويا قرار است تفاهمنامهای بين مديربرنامههايش و باشگاه برزيلی به امضا برسد تا پس از آن مجوز بازی او ارسال شود. مسووالن باشگاه استقالل خوزستان در تالش هستند تا پايان هفته مشكل مجوز بازی جونيور را حل كنند كه اين بازيكن بتواند جمعه شب در بازی مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی به ميدان برود. جونيور مهاجم گلزنی اســت كه شــايد استقالل خوزستان برای حل مشكل خط حملهاش میخواهد او را به بازی با استقالل تهران برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.