غیبت ۶ بازیكن فوالد مقابل نفت تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان هفدهمين دوره ليگ برتر را با لشكری از مصدومان آغاز كرده و برای بازی با نفت تهران هم شــش بازيكن خود را در اختيار ندارد. پيمان شيرزادی، امير زليكانی، حميد گلزاری و سينا مريدی قبل از بازی با پرســپوليس دچار مصدوميت شده بودند و ايوب والی و رحيم زهيوی هم در بازی با سرخپوشان دچار آسيبديدگی شدند تا عمال دست سيروس پورموسوی برای جدال با شاگردان حميد درخشان بسته باشد. نويد عاشــوری هم يكی ديگر از مصدومان بازی با پرسپوليس است اما پزشكان فوالد تالش میكنند اين بازيكن را به بازی پنجشنبه مقابل نفت تهران برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.