مساله بازيهاي خانگي سپیدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ناامن بودن ســكوهاي ورزشــگاه عضدي رشت و روند كند بازسازي اين ســكوها باعث شــده بازيهاي خانگي سپيدرود با يك پيششرط در عضدي برگــزار شــود. در بازيهــاي خانگي ســپيدرود احتماال حدود ۴ هزار بليت فروخته خواهد شــد و سكوهاي ناامن خالي از تماشــاگر خواهــد بود. توجه كنيم به اينكه در روز صعود ســپيدرود به ليگ برتر نتوانســتند تماشاگران را در پايان بــازي كنترل كنند و فنسها شكست و تماشــاگران به زمين رفتند. در ضمن بايد يادي كنيم از عليآبادي رييس پيشين سازمان تربيتبدني كه ورزشگاه غيراســتاندارد سردار جنگل رشــت را در دوران رياســتش ساخت و شــاهكاري بجا گذاشت كه همچنان قابل بهرهبرداري نيست و يادي كنيم از مديران بعدي كه در بازسازي، ترميم و حفظ آن قدمي برنداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.