سرقت ادبي سپیدرود در پاسخگویي به انتقادات!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت باشگاه سپيدرود در پاسخ به انتقاداتي كه درباره مديريت و مالكيت و مسائل شائبهبرانگيز در نقل و انتقاالت تيم ســپيدرود مطرح شده، يادداشتي را منتشــر كرده اما در كمال تأســف، پاراگــراف به پاراگراف اين يادداشــت سرقت ادبياســت. اين يادداشت بدون ذكر منبــع، از يادداشــتي كه ۴1 تير ۵۹ در روزنامــه اعتمــاد بــه قلم آدام كيرش و چارلز مكگرث و ترجمه بهار سرلك منتشر شده، كپيبرداري كرده و عجب كه پس از ســرقت يادداشت، درباره اخالق نقد نيز پند داده. بگذريم از بقيه اين يادداشــت كه حاوي نكات ويكيپديايي اســت! در كار ژورناليسم اجازه نداريم با كپيبرداري و ســرقت نوشــته ديگران، اداي سواد دربياوريم. اين يك بياخالقي رسانهاي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.