اوج ناهماهنگي، اوج بي برنامگي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

واكنش بزرگان فوتبال به غيبت در مراسم برترینها

در مراســم برترينهــا چهرههــاي نامــي فوتبال ايــران حضور نداشــتند و در حالي كه مرسوم اســت جوايز با دستان بزرگان فوتبال به منتخبان اهدا شــود، افــرادي جوايز را به بهترينهــاي ليگ اهدا كردند كه غالبا مســووليتهاي اداري در سازمان ليگ دارند. اظهارات برخي پيشكســوتهاي فوتبال ايران نشان از بي برنامگي و بي توجهي مسووالن برگزاري اين مراسم دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.