محسن خلیلی: برای اهدای جوایز به اندازه کافی مسوول بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

من دعوت نبودم. البته هيچ ســالی دعوت نشدم. تنها سالی كه از من دعوت كردند به خاطر خودم بود كه جايزه بگيرم كه آن ســال هم برای درمان پايم در آلمان حضور داشــتم. به قول معروف پهلوان زنده را عشق است. خدا را شكر آنقدر مسووالن فدراسيون در مراسم بودند كه نياز به اهدای جوايز توسط پيشكسوتان نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.