بزرگترين قهرمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين واقعيت ورزش است. به همين سادگي، به همين زاللي و تا همين اندازه با كيفيت و دلنشين. كدام تصوير ميتواند تا اين اندازه گويا، پيام دوستي و صلح ورزش را به گوش كساني برساند كه به خاطر مقام باالتر و پول بيشتر رنگ سياهي زدهاند به هرچه زيبايي در ورزش است؟ اين دو كودك بزرگترين قهرمانانى هستند كه اوج رقابت شان همراه ميشود با لبخندي كه روي لبهاي كودكانه شان نقش بسته. همين پاي برهنه، همين لباسهاي ساده، بازوبندي به نقش پرچم ايران، اينها بهترين خاطراتي است كه از ورزش در ياد اين كودكان ميماند و اي كاش بديهاي آدم بزرگها تصورشان از زيباييهاي اين ورزش را از بين نبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.