نگاه تازه به شهرآورد معروف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

داســتان شــهرآورد معروف 6 تايي از قــول كمك داور آن بــازي، روايت جديدي اســت كه از اين بازي نقل شده اســت. محمود خوشخوان كه 16 شــهريور 13۵2 كمك داور بازي استقالل و پرســپوليس بود، در بخشي از گفتوگويش درباره آن ديدار خاص گفته: «داور آن ديدار نيكوالي پريجيانو رومانيايــي بــود و من نيز كمك داور او بودم. بازي بــا نتيجه 6 بر صفر به سود سرخها به پايان رســيد. آن زمان مثل االن نبود كه هر تيمي باختش را بر گردن داوري بيندازد. اســتقالليها با وجود باخت ســنگين و ناراحت بودن از اين شكســت هيچ گونه حرف ناراحت كنندهاي به داوران نزدند. در آن طرف نيز پرسپوليسيها به شدت خوشحال بودند. زماني كه استقالل 3 بر صفر عقب بود هواداران اســتقالل شروع به ترك استاديوم كردند كه در اين حين پرســپوليس سه گل ديگر نيز به ثمر رساند و توانست استقالل را «شش تايي» كند.» خوشــخوان 84 ساله درباره گرايش رنگي داوران آن زمان هم توضيح داده: «بيشــتر داوران زمان ما پرسپوليســي بودند. ابوالقاســم حاج ابوالحسن و عبدالرضا موزون كه از بــزرگان داوري ايران بودند و همچنين داود نصيري طرفدار تاج آن زمان بودند و جعفر نامدار و تهراني نيز پرسپوليســي بودند. من خودم هم طرفدار شــاهين بودم. البته در شــهرآورد شش تاييها داور تاثيري در نتيجه نداشت چون فقط حساسيت اين بازي براي او تعريف شده بود و او شناختي از تيمها نداشت. آن شهرآورد، يكي از سالمترين بازيهاي زمان قضاوت من بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.