آقاي استقالل؛ نام جديد تاج

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

محمد مايلىكهن باز هم با مصاحبهاى تند ســر و صدا كرد. او را هميشه با انتقادات نفسگيرش مىشناسيم. او در بخشي از مصاحبه بلند خود گفته: «همين آقاي «استقالل» زماني كه ايشان در ذوبآهن بودند و من سرمربي تيم اميد فوتبال بودم حميد عزيــززاده مدافع ذوبآهن را ميخواســتم و زنــگ زدم به معاون آقاي اســتقالل و گفتم به اين بازيكن نياز دارم و به من گفتند حاال تيم ملي اميــد هم برد، ما اگر در ذوبآهن ببازيم چه كســي جواب ما را خواهد داد. اين حرفها را آقاي استقالل به من زد و هيچ واهمهاي در اين باره ندارم.» او همچنيــن گفته: «در دنيا تبعيض نژادي در حال از بين رفتن اســت اما در فدراسيون فوتبال آقاي استقالل رييس فدراسيون، آقاي ساكت با پستهاي متعددش، آقاي اسالميان بهعنوان نايب رييس و محمد ياوري هم اخيرا گويا به فدراســيون آمدند؛ آيا ديگر كســي نيست از اصفهان به فدراســيون بياورند؟ آيا بايد فدراسيون اينگونه باشد؟ آقاي استقالل در حد من نيســت. ما يك قانون در كشــور داريم دربــاره اينكه از كجا آوردهايد، اگر اين را در كشور لحاظ كنند همه چيز درست ميشود. من مايليكهن با اينكه بچه كلفت بودم اما خانه داشــتم اما آقاى اســتقالل چه داشــته اســت كه االن بايد به 100 ميليارد تومان بگويد پول خرد. چه اتفاقي افتاده كه اين شــرايط به وجود آمده اســت.» مايلي كهن در اظهارنظر تند ديگري تأكيد كرده: «ساكت تا االن كجا بوده و هر جا بوده با رانت بوده اســت. ايشــان راننده آقاي اكبر تركان بود كه در آن زمان رياست هيأت فوتبال اصفهان را برعهده داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.