سايه آدم رباها بر بارسا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بارســلونا فصل 1980-81 را خوب شروع نكرد. با اين حال بعد از تغيير سرمربي متحول شد و پس از پيروزي يك مارس برابر اركولس در فاصله دو امتيازي اتلتيكومادريد صدرنشــين قرار گرفت اما يك اتفاق رخ داد. انريكه كاســترو گونسالس ملقب به كيني توسط آدم ربايان دزديده شد. زمانــي كه مهاجم آبياناريها پس از پايان بازي به خانهاش بازگشــت، متوجه حضور دو فرد مســلح شــد. صبح روز بعد ربوده شدن كيني به صورت رســمي اعالم شد. فرضيههاي زيادي براي اين واقعه مطرح شد. با اين حال انگيزه ربايندگان چيز ديگري بود. آنها خواســتار پول در يك حساب در سوييس بودند. پليس اين حساب را شناسايي كرد و توانست كيني را كه در يك مكانيكي در شــهر ساراگوسا محبوس بود و شرايط خوبي نداشــت، پيدا كند. كيني خيلي زود دوباره به ميادين بازگشت و توانست با به ثمر رساندن 20 گل عنوان پيچيچي (برترين گلزن الليگا) را به دست آورد. در نبود او اما بارسا نتايج ضعيفي كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.