استقالل بحران زده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســال گذشــته در چنين روزي، بــاز هم بحران اســتقالل تيتر يك روزنامههــا بود. اســتقالل بازي اول خود در ليگ برتــر را باخته بود و در آســتانه بازى دوم برابر استقالل خوزســتان قرار داشت. جشن صعود جوانان بسكتباليســت از ديگر اتفاقات تاريخي ورزش بوده كه در صفحه يك روزنامه ايران ورزشــي ثبت شده است. بحث مربيگري جواد نكونام در تيم ملي تازه به راه افتاده بود و هيچكس فكرش را هم نميكرد كه يك سال بعد كىروش او را هم از تيم ملي كنار بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.