باد رکوردها را برد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شكســت استقالل مقابل صنعت نفت در هفته اول ليگ برتر جدا از آنكه باعث شــد استقالل وارد حاشيه شود، سه ركورد اين تيم را هم از بين برد. حتما در روزهاي گذشــته در جريان قرار گرفته بوديد كه اســتقالل براي اولين بار در ادوار ليگ اســت كه هفته اول شكســت ميخورد اما اين تيم جمعه شب دو ركورد ديگر را هم از دست داد. اســتقالل در همه بازيهاي اول خود موفق به گلزني شــده بود اما اين بار موفق به گلزني نشــد. همچنين تيم اســتقالل مقابل نفت آبادان در اين شهر شكســت نخورده بود كه اين طلسم هم شكســته شد. از بين رفتن اين سه ركورد را هم كه كنار بگذاريم، با صحبتهاي جنجالي عليرضا منصوريان در كنفرانس مطبوعاتي بعد از بازي، اســتقالل حاال با بحراني جدي مواجه شــده است و حواشــي مختلفي اطراف اين تيم به وجــود آمده كه ميتواند در هفتههاي آينده هم روي عملكرد استقالل تأثير بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.