هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

ما از آقاي تاج، آقاي ســاكت و بقيه عقل كلهايي كه در فدراســيون حضور دارند تشكر ميكنيم كه به عليرضــا بيرانوند بهترين ســنگربان فصل قبل، جاي دســتكش طاليي يك كفــش طاليي دادند! اين نهايت عقلي بود كه ميشد از فدراسيون فعلي انتظار داشــت. يك دروازهبان خــوب بايد بفهمد و درك كند كه تمام موفقيتهايش به خاطر كاركرد مهاجمان اســت و بس! اگر مهاجمان نباشــند كه دروازهبــان ديده نميشــود! بنابراين مــا بهعنوان نماينــده جامعه مطبوعات از كليه عقلكلهايي كه اين هديه را سفارش دادند تشكر ميكنيم. دستتان درد نكند. شما اگر نبوديد چه اتفاقي ميافتاد؟ واقعا حيف نيست كه در مملكت چون شماهايي را داريم چرا آقاى روحانى دنبــال وزير مىگردد؟ من بودم همين االن از دفتر رياســت جمهوري زنگ ميزدم به فدراســيون فوتبال و از آقاي تاج تقاضا ميكردم در كابينه حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.