حسينكيهاني:ميرومتاطلسمهارابشكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

قرار بود ديروز راهي لندن شــود اما با تصميم مربياش برنامهاش تغيير كرد و حاال قرار اســت پنجشــنبه راهي رقابتهاي جهاني شــود؛ رقابتهايي كه براي نخستين بار تجربه ميكند اما مصمم اســت كه كاري اســتثنايي كند و نام خود را در تاريخ دووميداني ايــران ثبت كند. براي قضاوت درباره اينكه چقدر تــوان انجام اين كار را دارد، بايد تا يكشــنبه صبر كرد اما در اينكه امســال روزهاي فوقالعادهاي را پشــت سر گذاشــته، ترديدي وجود ندارد. نســبت به تمام دووميدانيكاراني كه مدعي حضور در تيم ملي و رويدادهاي مختلف بودهاند، از ابتداي فصل و همان مســابقه انتخابي، آمادهتر نشــان داده و با طاليش در 3 هزار متر قهرماني آســيا، ثابت كرد كه در مســير درســتي قــرار گرفته و ميتوان براي او آرزوهاي بزرگ داشــت. به بهانه پيــش رو بودن رقابتهاي جهاني لندن، چند دقيقهاي با حســين كيهاني، همكالم ميشــويم.

بايــد االن در لنــدن ميبودي اما لحظه آخر تصميم گرفتي كه كمي ديرتر راهي شوي.

آقا ســجاد، صالح ديدنــد كه ديرتر بروم. اگر سهشنبه ميرفتم، حدود شش روز زودتر از مسابقهام به محل برگزاري رقابتها ميرســيدم و اين موضوع در شرايط بدنيام تاثير داشت. به همين خاطر قرار شد طوري بروم كه بدنم بههم نريزد.

سجاد مرادي كه حدود يك سالي اســت با او كار ميكني، معتقد است كه ميتواني به فينــال رقابتهاي جهاني برسي.

هر چيزي كه آقاي مرادي ميگويند حتما ميشــود. نميدانم من قوي هستم يا انتظار ايشــان از من باالست اما به هر حال وقتي ميگويد بايد بشــود، مــن هم تالش ميكنم كه اين اتفاق بيفتد.

خودت هم به اين باور رســيدهاي كه ميتواني به فينال رقابتهاي جهاني برسي؟

وقتي در قهرماني آسيا شركت كردم، ايمان داشتم كه 100 درصد مدال ميگيرم. االن هم ميدانم كه بدنم در روز مسابقه اگر مثل روز مســابقهام در قهرماني آسيا باشد، ميتوانــم نتيجه خوبي بگيــرم. در قهرماني آسيا، پيكم دقيقا روز مســابقه بود و همين باعث شد كه خيلي خوب بدوم.

قطعا شــما بهتر ميداني كه سطح رقابتهاي جهاني قابل مقايسه با آسيا نيست.

ايــن را نبايــد ناديــده بگيريــم كه كشــورهاي عربي هم دوندههاي خوبي دارند اما خب با اين حال، سطح رقابتهاي جهاني متفاوت اســت و مــن ايــن را ميدانم. اگر ميگويم شــانس حضور در فينال را دارم، به اين خاطر است كه تمرينهايم خوب بوده و اعتمــاد به نفس رقابت بــا خوبهاي دنيا را دارم. ميخواهم نخستين دوندهاي باشم كه به فينال رقابتهاي جهاني ميرســد. تاكيد ميكنم دونده، نه دووميدانيكار؛ چون آقاي حدادي مدال با ارزش قهرماني جهان را دارند اما بين دوندهها هنوز كســي به اين موفقيت نرسيده و من ميخواهم طلسم شكن باشم و خيلي كارهايي كه انجام نشده را انجام دهم.

اين اعتماد به نفس از كجا نشــات ميگيرد؟

نميخواهم زحمــات مربيان قبل را ناديــده بگيرم. از همه كســانيكه براي من زحمت كشــيدهاند ممنونم اما فكر ميكنم ايــن يك ســال و نيمــي كه با آقا ســجاد تمرين ميكنم؛ خيلــي چيزها در من تغيير كرده اســت. من وقتي ميبينــم مربيام كه بيشــترين مــدال را در دووميداني دارد و از اين نظر پرافتخارترين ورزشكار دووميداني به حساب ميآيد، براي من مانعها را ميچيند يا اگر مانع نباشد، با چوب برايم مانع درست ميكند، خب همه تالشم را ميكنم كه مزد زحماتش را بدهــم. نميگويم همه انگيزهام اين موضوع است اما من خيلي به اين موضوع فكر ميكنم كه آقا ســجاد هميشه در دوران قهرمانياش روســفيد بوده و من بايد كاري كنم كــه در دوران مربيگري هم روســفيد باشــد. من سالها در چهارمي آسيا گير كرده بــودم و از زماني كــه با آقا ســجاد تمرين ميكنم شرايط بدنيام تغيير كرده است. من در چهار يا پنج قهرماني آســيا شركت كرده بودم اما نميتوانستم روي سكو بروم.

گير كــردن در چهارمي آســيا، دلسردت نكرده بود؟

اين حرفي كه ميزنم نشــانه غرورم نيســت. توان خودم را خيلي باال ميدانستم و متوجــه بودم كه يك جاي كارم ايراد دارد. گاهي پيش ميآمد كــه خيلي در تمرينها خوب بودم اما در روز مســابقه در اوج نبودم. به نظــرم يكي از تغييراتي كــه االن در من اتفــاق افتاده، اين اســت كــه برنامه ريزي درســتي برايم انجام ميشــود و به موقع به پيك ميرسم. حضورت در ليگ طاليي و آن شيوه مسابقه دادن كه انتقاداتي هم به همراه داشت، در همين راستا بود؟ حرفهايــي كه بعــد از ليگ طاليي شــنيدم، برايم جالب بــود. نهمي من را در اين مســابقه زير ســوال بردند در حاليكه من اصال مســابقه 3 هزار متــر مانع را تمام نكــردم. در رقابتهاي بــزرگ، دوندههاي باتجربه و مدال دار، 1000 متر اول را خيلي ســريع ميدوند يا در مواقعي مسابقه را تند و كند ميكنند. در اين شرايط است كه اگر دوندهاي تمرين مناســب براي اين وضعيت نداشته باشــد، خسته ميشود و جا ميماند. در قهرماني آســيا هم هميــن اتفاق افتاد و تعدادي از رقبا اين برنامه را داشــتند اما من با توجه به تمرينهايــي كه كرده بودم، كم نيــاوردم. در ليگ طاليي هــم براي ما مهم بود كه من يك دوي 800 متر خيلي خوب بــروم كه يك دقيقــه و 52 ثانيه، براي من ركورد خيلي خوبي بود. دقيقا 10 دقيقه بعد از 800 متر، من در سه هزار متر مانع شركت كردم اما قــرار بود 2 هزار متر را بدوم كه با توجه به چيزي كه در برنامهمان بود، بهترين اتفاق ممكن افتاد. مــن بايد بدنم را طوري آماده كنم كه تحمل اين فشــارها را داشته باشد. در مســابقه قهرماني آسيا، مصطفوي هم در ســه هزار متر مانع شــركت كرد. در رقابتهاي آغاز فصل من 8/41 دويده بودم و ايشان .8/45 با توجه به اين ركورد او بايد در قهرماني آسيا نقره ميگرفت اما چون در قهرماني آســيا، دو در ابتدا خوابيده بود و به يكبــاره رقبا هزار متــر را خيلي تند رفتند، مصطفوي نتوانست خودش را هماهنگ كند اما من شــرايط را تحمل كردم و در نهايت طال گرفتم. من به همراه مربيام هر تمريني كه الزم باشــد، انجام ميدهيم تا در مسابقه غافلگير نشوم اما متاسفانه عدهاي اين چيزها را نميبيننــد و بدون دانش كافي، فقط نقد ميكنند.

تمرينهايت در مســير رقابتهاي قهرماني جهان، به خوبي برگزار شده؟

بعــد از قهرماني آســيا، فدراســيون گفت هر جايــي كه ميخواهيد تمرين كنيد را بگوييد تا ما هــم برنامهريزي كنيم اما ما ترجيح داديم در بروجن باشــيم. هم ارتفاع خوبي دارد، هم شرايط آب و هوايياش عالي اســت. بنابراين در همين بروجن خوابگاهي گرفتيم و تمرين ميكنيم. چهارشنبه هم به تهران ميآيم تا راهي لندن شوم.

زندگي در خوابگاه ســخت نيست. به هر حال يك ورزشكار، شرايط غذايي خاصي ميخواهد.

از نظــر غذايي كه همــه چيز عالي اســت. ترجيح ميدهم در خوابگاه باشــم و غذاي ارگانيك، بــدون هورمون بخورم تا در هتل 5 ستاره اما نميدانم چه ميخورم. من بچه روســتا هستم و اينجوري بزرگ شدهام. خيلي برايــم فرق نميكند، كجــا بخوابم و در هتل باشــم يا خوابگاه. همين كه شرايط تمريني خوبي داشته باشم، راضيام.

پاداش قهرمانيتــان در قهرماني آسيا هنوز پرداخت نشده. اين موضوع ناراحتت نكرده؟

چنــد روز قبــل، از آقــاي كيهاني پرســيدم، گفتند كه در حال انجام مقدمات اين كار هســتند. فكر ميكنــم چون آقاي حدادي ايران نيســتند، مراسم برگزار نشده است.

پاداش 50 ميليــون توماني چقدر برايت ايجاد انگيزه كرد؟

خيلي زياد. بچههــاي دووميداني از قشر ضعيف هستند و هر كداممان گرفتاري خاص خودمان را داريــم. براي من كه بچه روستا هستم، 50 ميليون تومان پول خوبي است و ميتوانم بخشــي از مشكالتم را رفع كنم.

اما خيلي از دووميداني كاران هنوز هم به سياســت قطع حقوق و در نظر گرفتن اين پاداش نقد دارند.

مــن با اين روش خيلي موافقم. برايم ايــن بهتر بود كه ماهيانه حقوق كمي بگيرم و بعد از طالي قهرماني آســيا، هيچ پاداشي نگيــرم، يا اينكــه االن 50 ميليــون تومان بگيرم؟ من اين روش را بيشــتر ميپســندم چون همين پاداش هــم برايم انگيزه تازهاي شده است. پيش از اين اينطور بوده كه ما اگر مدالي ميگرفتيم، از ســوي فدراسيون فقط پاداش بســيار ناچيزي ميگرفتيم. البته در مورد پاداش رييس جمهوري حرفي نميزنم چون به هر حال ساالنه پرداخت شده است. منظورم فدراســيون است كه به نظرم اتفاق خوبي افتاده است.

از صحبتهايت اينطور برداشــت ميشــود كه از اوضاع و احوال راضي هستي.

سياســتهايي كــه آقــاي كيهاني دارند، خوب است و از ما حمايت ميكنند. فقط اميدوارم همكاران ايشان هم همكاري كنند تا همه سياستهاي رييس فدراسيون اجرا شود و اتفاقهاي خوبي در دووميداني بيفتد.

وقتي ميبينم مربيام كه بيشترين مدال را در دووميداني دارد، براي من مانعها را ميچيند يا اگر مانع نباشد، با چوب برايم مانع درست ميكند، خب همه تالشم را ميكنم كه مزد زحماتش را بدهم. نميگويم همه انگيزهام اين موضوع است اما من خيلي به اين موضوع فكر ميكنم كه آقا سجاد هميشه در دوران قهرمانياش روسفيد بوده و من بايد كاري كنم كه در دوران مربيگري هم روسفيد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.