خيمنز: بايد ازكوبا نهايت استفاده را ببريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معیار انتخاب مليپوشان، مسابقات قهرماني کشور است

ســرمربي تیم ملي بوکس ایران معیار انتخاب بوکســورهاي ترکیب اصلي را مسابقات قهرماني کشور اعالم کرد. باربارو فرناندز خیمنز با اعالم رضایت از برنامهریزيهاي فدراســیون بوکس گفت: «به همراه مليپوشان تمرینها را ادامه ميدهیم تا سال بعد در بازيهاي آسیایي جاکارتا بهترین نتایج را کســب کنیم. فدراسیون هم استراتژي خوبي را در نظر گرفت که در شهرســتانها حاضر شــده و تمرینها را ادامه دهیــم.» او با انتقاد از نبود مسابقات تدارکاتي براي تیم ملي بوکس ادامه داد: «براي هیچ کس پنهان نیســت که اصليترین مشکل ما نبود بازيهاي تدارکاتي است. با اســتراتژي که فدراسیون اتخاذ کرد این مشــکل هم تا حدودي حل شد. با حضور در شهرستانها توانستیم هر دو هفته یک بار با بوکسورهاي آن استان مسابقاتي را طراحي کرده و تا حدود زیادي این مشــکل را برطرف کنیــم. ایــن برنامهریزي فدراســیون بوکس بسیار مناسب بود و توانستیم براي بوکسورها کسب تجربه کنیم.» سرمربي تیم ملي ایران همچنین گفت: «هدف اصلي ما کســب تجربه براي بوکســورها بود که با این برنامهریزي فدراســیون تا حد زیادي حاصل شد. ما قدم به قدم پیش ميرویم تا در نهایت از طریق مســابقات قهرماني کشور ترکیب اصلي تیم ملي را انتخاب کنیم. امیدوارم در پایان شــاهد موفقیت بوکسورهاي ایران در بازيهای آســیایي جاکارتا باشیم که خواسته قلبي من است.» خیمنز با اشــاره به تأثیرات اردوي مشــترک تیم ملي بوکس ایــران با تیم ملي بوکس کوبا ادامه داد: «این اتفاق یکي از بهترین شــانسها براي تیم ملي بوکس ایران اســت که باید قدر آن را بداند. بهترین راه براي کسب تجربه بوکســورها مبارزه با بهترینهاي جهان اســت. این امکان براي تیم ملي بوکــس ایران پیش آمده اســت تا با بهترین تیم ملــي بوکس جهان(تیم ملي کوبا) مبارزاتي را داشــته باشــد که باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.