مگويان آماده شكايت از استقالل به فيفا

خبر‌ایران‌ورزشي‌تایيد‌شد/‌سه‌هفته‌فرصت‌برای‌تسوی ‌هحساب

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

به ابعاد خروج نام هراير مگويان از ليست استقالل اشاره كرده بوديم. به اين موضوع مهم كه اين بازيكن ارمني اگر از ليســت كنار گذاشته شود، كه شــده، از باشــگاه اســتقالل به فيفا شكايت خواهد كرد.

از اين مســاله هم پرده برداشتيم كه باشگاه استقالل براي راضي كردن اين مدافع كار ســختي خواهد داشت و در شــرايطي كــه مشــكالت مالي بســياري در اين باشــگاه وجود دارد، بعيد اســت كه بتواننــد اين مدافع را راضي كنند.

حال در شــرايطي كه مشكالت مالــي در باشــگاه اســتقالل به اوج رسيده و اين باشگاه حتي از پرداخت پيــش قســطهاي اول بازيكنــان و مربيان عاجز اســت، مدير برنامههاي هرايرمگويــان صراحتا اعالم كرده اگر باشــگاه اســتقالل ظرف 3 هفته آتي تمام مطالبات اين بازيكن را پرداخت نكند، آنگاه هراير دست به دامان فيفا خواهد شــد و از طريق مراجع قضايي فدراســيون جهاني فوتبال مطالباتش از باشگاه اســتقالل را دريافت خواهد كرد. اين تهديد در حالي رنگ واقعيت به خود گرفته كه مديرعامل باشــگاه اســتقالل مدعي بود هيچ بدهي براي اين باشــگاه به بار نياورده اســت اما اظهارات ادموند اختر نشــان ميدهد كه باشگاه اســتقالل از 3 فصل پيش تا كنون مبالغي را به اين بازيكن بايد پرداخت كند. اين بدان معنا است كه مديرعامل باشــگاه اســتقالل به رغم تمام اطالعات غلطي كه به رســانهها ميدهد و مدعي است كه براي باشگاه بدهي به بــار نياورده اما در تســويه حســاب با بازيكنان فعلي هم ناتوان بوده است. اختر در اين باره ميگويد: «فوتبال حرفهاي را قبول دارم و تمام اصول آن را ميدانم اما فكر نميكردم كه فوتبال اين قدر كثيف شــده باشد كه يك بازيكن را در كوران مسابقات از ليســت خارج كنند. من كه سه ماه پيش گفته بودم، حاضريم نام مگويان را از ليست خارج كنيم و فكر ميكنم كاري كه باشــگاه كرد، به هيچ عنوان حرفــهاي نبود چرا كه حاال ديگر پيدا كردن تيم بسيار سخت است.»

او ادامــه داد: «در جلســهاي كه با حضور افتخــاري، توفيقي و وكيل بينالمللي مگويان داشتيم، باشگاه به ما تعهد داد كه تا هفته آينده مطالبات ســه ســال او را نقــدا پرداخت كند؛ رونوشــت شكايت هم آماده است. اگر اين اتفاق نيفتد ما ناچاريم كه رســما به فيفا شكايت كنيم چون حاال وكيل بينالمللي اين بازيكن پاي كار اســت و او قطعــا پول مگويــان را ميگيرد. باشــگاه بايد مثــل همــه بازيكنان مطالبات اين فصــل مگويان را هم به صورت مرحلهاي پرداخت كند ضمن آنكــه زماني كه مگويان با اســتقالل قــرارداد امضا كرد، در قراردادش ذكر شده بود كه ماليات سال اول و دومش بر عهده باشگاه است. البته چون طبق قانون فدراسيون فوتبال، اين موضوع نميتوانســت رسما در قرارداد بازيكن ذكر شود ما نامهاي از باشگاه استقالل داريــم و طبق آن باشــگاه بايد پول ماليــات دو فصل اول ايــن بازيكن را پرداخت كند.»

اختر در مورد اينكه سازمان ليگ اعالم كرده قــرارداد مگويان تا زماني كه تيم پيدا نكرده بايد پرداخت شود هم گفت: «من براي آقاي محمودزاده احترام زيادي قايلــم اما مگويان تيم پيدا نكرده و پيــدا نخواهد كرد چون زمان گذشــته اســت و باشــگاه بايد مطالبــات او را مثل ســاير بازيكنان پرداخت كند تا خداي ناكرده مجبور نشويم به فيفا شكايت كنيم.»

او در حالي كه ناراحتي بســياري از خلف وعده مسووالن استقالل دارد به حرفهايش پايــان داد: «اميدوارم باشــگاه به تعهد خود عمل كند چرا كه اين بار پاي يك وكيل خارجي در جريان اســت و او كوتاه نخواهد آمد. هــواداران عزيز اســتقالل براي من بسيار مهم هستند و من دوست ندارم اتفاقي بيفتد كه بعدا آنها از چشم من ببينند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.