از معروف شدن تا فراموشی

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorlou‬

عصر یکشنبه بود؛ اواخر تمرین تیم ملی والیبال، عادل غالمی با موسوی درگیر شد و غالمی اردو را ترک کرد. صبح دوشــنبه هم کادر فنی تیم ملی جلسه گذاشت و او را از تیم ملی خط زد. امروز پنجشــنبه اســت و ما هنوز دربارهاش مینویسیم چون ماجرا دنبالهدار شــده. یعنی پس از یکی دو روزی که رسانهها به آن پرداختند، روز سهشنبه سعید معروف در واکنش به نقد رسانهها، در پستی تند و تیز، از خبرنگاران و کارشناسان والیبال انتقاد کرد و کار را به تهدید هم رســاند! سعید معروف در اینستاگرامش نوشت: «والیبــال نیــازی به معلم اخالق نــدارد! رابطه مردم با والیبال خوب بوده و هســت و خواهــد بود...» باقی صحبتهای معروف را رها میکنیم. لحن تند و تهدیدهایش را هم همینطور. تمام کار ما با همین یک کلمه از حرفهای اوست؛ «مردم»

همــان مردمی که او با اتکا به آنها اینطور بیمحابا به منتقدان درگیری اردوی تیم ملی میتازد. مردمی که بیش از یک میلیون و ششــصد هزار نفرشــان در همان فضای اینســتاگرام او را دنبال میکنند. اصال ماجرا در ورزش همیشــه بر سر مردم و مخاطب بــوده. در کار ما هم همینطور. اگر مخاطبی نبود که در ورزشــگاه و یا روبهروی صفحه تلویزیون ماحصل تمرینات ورزشکار را ببیند، آیا ورزش این رشد سرسامآور و گسترش بینظیــر را به خود میدید؟ اگر مخاطب و مــردم نبودند همین روزنامه هم حاال پیش روی شــما نبود. پس اصل ماجرا مردم یا همان مخاطبان هستند. درست همان چیزی که ســعید معروف بر روی آن دست گذاشــته و با این واژه منتقدانش را سرکوب کرده و میکند.

*** «مــردم رابطه خوبی با والیبال دارند.» این جمله را از دهها نظر میتوان بررســی کرد و به آن پرداخت. جملهای که در عین درستی، باید به شکل درست خودش معنی شود. مردم والیبال را دوست دارند اما این رشته تنها در چند نام و چهره خاص خالصه نمیشــود. والیبال برای مردم ایران تنها ســعید معروف و موسوی و شهرام محمودی و خیلیهای دیگر نیست. والیبال شاید با این اسامی مشهورتر شد اما حاال دیگر شخصیتی مستقل دارد. پس این دو موضوع را با هم اشتباه نگیریم.

«از طرف دیگر مردم با والیبال رابطه خوبی دارند» اما آیا این رابطه خوب همیشه خواهد ماند. ســعید معروف با اســتناد به چه دلیل محکمی، اینطور قاطعانه از استمرار این عالقه و رابطه خوب حرف میزند؟ اگر والیبالیســتها هر کاری دلشــان میخواهد بکنند، در ســفر خواب بمانند، در اردو با هم درگیر شوند و تیم ایران نتیجه نگیرد، باز هم همین ارتباط خوب باقی میماند؟

اســتادیومهای خالی فوتبال در سالهای اخیر را ســعید معروف ندیده و به دلیل آن هرگز فکر نکرده اســت؟ امروز تنها پوستهای ظاهری از عشق و عالقه افراطی مردم به فوتبال نســبت به دو – سه دهه گذشته باقی مانده و آیا این بر کسی پوشیده است؟ کاپیتان تیم ملی والیبال چقدر آگاه اســت به دالیل گرایش مردم به یک ورزش و بعد بیزاری آنها از یک ورزش و ورزشکار؟

«مردم رابطه خوبی با والیبال دارند.» مردمی که در همان پســت ســعید معروف هم از اظهارنظر محروم شــدهاند و حق اظهارنظر از آنها ســلب شده. چرا سعید معروف کامنتهایــش را بــاز نمیگذارد تا ببیند همین مردمی که بــا حمایت آنها اوج گرفته، نظرات موافق و مخالف بســیاری درباره درگیــری در اردوی والیبال دارند.آیا معروف به تعقیبکنندگانش در فضای مجازی احترام میگذارد؟

حــرف آخــر، بعید میدانیم که ســعید معروف تحــت تاثیر یک و نیــم میلیون دنبالکنندهاش در اینســتاگرام باشــد اما واقعا اگر معیارش برای جایگاه واالی خودش این باشــد، میتوانیم ارجاعــش دهیم به صفحه پنج میلیونــی آن خواننده زیر زمینی کــه شــرایط و اظهارنظرهایش نیــاز به بازگو کــردن ندارد! پس بهتر اســت وقتی از پلکانی برای باال رفتن اســتفاده میکنیم، ببینیم از چه چیزی ســاخته شــده و خوب زیر پایمان را نگاه کنیم و ببینیم که چطور برخی از ســتارهها از آســمان شــهرت با یک رفتار نســنجیده چنان ســقوط کردهاند و دیگر هیچگاه فرصتی برای اوج گرفتن آنها به وجود نیامده اســت. نســل جدید والیبال در راه اســت و معروف و امثال او این انــرژی جدید را میبیننــد؟ مبادا آنهــا از روی نگرانی، این همه عصبی و پرخاشــگر شده باشند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.