نوازی: پنالتی های ما را نگرفتند

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

محمد نوازی درباره تســاوی امیدهای استقالل مقابل پرســپولیس اینطور حرف می زنــد:« بازی بدی نبود بــه هر حال ما در خانه حریف بازی میکردیم و دیدید که چه جوی هم علیه ما درســت کرده بودند. به نظرم ما باید 4 گل دیگر به پرســپولیس میزدیم. باالخره بازیکنان جوان هســتند و گاهی شــیطنت میکنند یا حرف گوش نمیدهند و این موضوع کار دســت ما داد. دو پنالتــی هم برای مــا رخ داد که پنالتی اول را کــه نگرفتند از پنالتی دوم، پنالتیتر بــود.» ســرمربی امیدهای اســتقالل در خصوص اینکه ســه بازیکــن امید این تیم با نظر علیرضــا منصوریان به بازی نیامدند، معتقد اســت:« باالخره این ســه بازیکن با نظر منصوریــان نیامدند، علــی کارش در تیم بزرگساالن ســخت است. بعد از صالح و مشــورتی که انجام شد در نهایت تصمیم گرفته شد که این سه بازیکن به بازی نیایند چرا که به هر حال اولویت با تیم بزرگساالن بود. » نوازی درباره اینکه چرا فاصله زمانی بازیها اینقدر به هم نزدیک اســت،اینطور توضیح می دهد:«ما تا تکان میخوریم باید بازی کنیم و در این شرایط فرصتی هم برای ریکاوری نداریم. مجبور هســتیم پسفردا بــه بازیکنان اســتراحت بدهیــم. ما فقط بازی میکنیــم و نمیدانم چرا میخواهند بازیهای لیگ را زود تمام کنند. دو بازیکن ما به نام حیدری و نجفی به همراه دو نفر از کادر ما کارتشان صادر شد، من چند بازیکن تیمــم را کال تا به حال ندیدم! بازیهای ما بــه خاطر اســتقالل جنوب در ســاعت 2 بعدازظهر انجام میشــد و ما خواستار این شدیم که ساعت بازیهایمان به ساعت 17 برسد.» ســرمربی امیدهای استقالل درباره اینکه از این بازیکنــان چه تعداد میتوانند به تیم بزرگســاالن این باشگاه اضافه شوند، می گویــد:« تا جایی که بتوانیم باید از این بازیکنان به تیم بزرگساالن اضافه شود چرا که با این شــرایط، هزینه هنگفت بازیکنان در ابتــدای فصل کاهش مییابــد، اگر آن هزینهها برای همین تیمهای پایه اســتفاده شود، در خرید هنگفت بازیکنان در ابتدای فصل صرفهجویی خواهد شد. در استقالل، پرسپولیس و شهرستانها بازیکنان مستعد زیــادی وجود دارند امــا داللیها بازیکنان جوان را اذیت میکنــد.» او درباره حمایت از بازیکنان جوان معتقد اســت: «از شــما رسانهها ممنون هســتم که امروز به اینجا آمدید و بازی را پوشش دادید. امیدوارم نه فقط این بازی بلکه همه بازیهای ردههای پایه را از نزدیک ببینید و پوشش دهید. تیم ملی امید متشــکل از همین بازیکنان رده ســنی است. دیگر بس اســت که اینقدر به تیمهای بزرگسال توجه شد باید به تیمهای پایه توجه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.