به همین راحتی يک بازيکن را فراموش میکنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پیام نکونام برای بازیکنان تیم ملی که روی ابرها هستند

دوران افت و خيز در فوتبال آنقدر زود اتفاق ميافتد كه حتي نميتوان چند روز آينده يك فوتباليست، يك مربي و ... را در فوتبال پيش بيني و البته درباره آن قضاوت كرد. به طــور مثال تا چند وقت پيش جواد نكونام دوران طاليي در فوتبال داشــت، كاپيتاني تيــم ملي و بعد هم حضور روي نيمكت تيم ملي، نشــان از روزهاي خوب نكونام داشــت ولي اين شرايط خيلي زود تغيير كرد و حاال اين بازيكن يكي دو ســال پيش فوتبال، تقريبا نقشــي در فوتبال ندارد و به نظر ميرسد براي ورود دوباره به جرگه فوتبال كار سختي داشته باشــد. همين باعث شــده تا او به كالسهاي مربيگري روی بياورد. نكونام در اين باره حرفهايی دارد: «خوشبختانه وارد كالسهاي خوبي شدم كه مدرســان خوبي دارد. فالمينگ در كنار آقــاي محصص برنامه خوبي را براي ما در نظر گرفتند و ســطح كالسها باال است. افراد با تجربهاي هم در اين كالسها شــركت كردند ولي من اصوال دوست ندارم عكس بگيريم و با عدد و ارقام خودنمايي كنم. سرم به كار خودم اســت و دوســت دارم از اين كالسها بهترين بهــره را ببرم.» او در باره هفته اول ليگ برتر و كيفيت بازيها معتقد اســت: «از لحاظ ارزيابي اگر بخواهم صحبــت كنم بايد بگويم يك ايراد عمده در برنامهريزي اين مسابقات وجود دارد. ليگ برتر در اوج گرما شروع شده و اين مساله روي عملكرد بازيكنان تأثير دارد. به نظرم قبل از شــروع مســابقات زمان برگزاري بازيها را مشــخص ميكردند و آن را عقبتر ميآوردند تا كيفيت تيمها پايين نيايد اما تعداد گلهايي كه رد و بدل شــده نشان ميدهد هفته خوبي پشتســر گذاشتيم اما بعد از 2 هفته ميتوانيم بگوييم كدام تيمها در كدام نقاط ضعف دارند. مهمترين نكته هفته اول اينجا اســت كه هر تيمي زودتر كارش را شروع كرده و بدنســازي انجام داده در همان هفته اول نشان داده اســت. بدشانسي و مســائل داوري و مباحث ديگر جاي خود اما زود شروع كردن برخي تيمها در هفته اول خودش را به خوبي نشان داد.» او اشارهاي به وجود پديده در ليگ برتر دارد: «ليگ هميشه ميتواند پديده داشته باشد و خيليها دوســت دارند خودشــان را در ليگ نشان دهند. اين به كادر فني تيمها بســتگي دارد كه چطور به جوانهايشــان ميدان ميدهند.» مراسم بهترينهاي فوتبال با حاشيههايی همراه بود و كمتر شاهد حضور فوتباليها بوديم، كاپيتان ســابق تيم ملي در اين باره ميگويد: «به مراســم بهترينها دعوت شــده بودم اما نرفتم! علت خاصي داشــت اما نميخواهم در موردش توضيح بدهم. جاي خيليها در اين مراسم خالي بود و خيليها هم كه نبايد در مراسم ميبودند، جاي بقيه كه حقشان بود را پر كرده بودند. من خيليها را در مراسم ديدم كه نبايد آنجا ميبودند.»

نكونام در مورد قهرمان اين فصل رقابتها معتقد اســت: «اســتقالل، پرســپوليس، ذوبآهن و ســپاهان تيمهايي هســتند كه بدون شك جزو مدعيان قهرماني خواهند بود.» مربي ســابق تيم ملي در خصوص حرفهاي مســعود شــجاعي كه گفته بود در حق نكونام اجحاف شــده، معتقد است: «مسعود شــجاعي به من لطف دارد و با خصوصيات اخالقي من آشنا است. من و مســعود ســالها كنار هم بوديم، كاش او ميتوانست خيلی حرفها را بزند ولی فعًال صالح نيست. قطعاً خود مسعود هم از اين نامهربانيها ناراحت اســت چون در حق او هم كم لطفي شده اما خدا را شكر اجازه ندادم با من اينكار را انجام بدهند، چون با قدرت آمدم و با قدرتتر رفتم. اين اتفاق برايم هــم در تيم ملی و هم در رده باشــگاهی رخ داد. وقتی از تيم ملی رفتم به گفته كارشناسان و صاحبان فن فوتبالی هنوز ميتوانستم ادامه دهم. در رده باشگاهي هم حداقل ميتوانســتم دو سال ديگر بازي كنم ولي فكر ميكنم كه هيچيك از مسووالن فدراســيون و فوتبال تمركزش روي اين نيست كه شــأن مليپوشان بخصوص بازيكنان بزرگ تيم ملي حفظ شود. يادم ميآيد 2 روز بعد از خداحافظي، دقيقا 2 روز بعد در يك برنامه تلويزيوني شــركت كردم و صحبت كردم و فردای آن روز برای فرار از ماجرا اعالم كردند نكونام كاپيتان ســابق تيم ملي بود، در حالی كــه بايد از من حمايت ميكردند. به هميــن راحتي يك بازيكن فراموش ميشــود و زحماتش از يادها ميرود.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «دلخور نيســتم، چون محتاج كســی نبــودم جز خدا و هم تيميهايم! اما يك پيام بــه بازيكنان كنوني تيم ملي و مليپوشــان دارم. اتفاقي كه براي خيلی از بــزرگان فوتبال رخ داده قطعاً برای آنها هم هســت. روي سخن من با ستارههايي است كه االن روي ابرها هســتند. اگر روزي آنها به نتيجه رسيدند كه نميتوانند خدمت كنند بروند تا اذيت نشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.