عزت اللهي همبازي مهاجم پاري سنژرمن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد عزتاللهي بعد از بازگشــت به روستوف هنوز هم نتوانســته اعتماد مربيان اين تيم را جلــب كند و در ديدارهاي گذشــته تيمش همچنان نيمكت نشين بوده اســت. اين در حالي است كه باشگاه روســتوف همچنان به فكر تقويــت تيمش براي رقابتهــاي پيش رو اســت و ايــن كار عزتاللهــي را ســختتر نيز خواهــد كرد. سايت اســپورت اكسپرس روسيه مينويســد: «هدف اصلي باشــگاه روستوف كه سعيد عزتاللهي، مليپوش ايراني را در اختيار دارد، عقد قرارداد با كريستوف باهبك، مهاجم پاري سنژرمن است. البته اين باشــگاه روسي 2 مهاجم تيمهاي كالياري ايتاليا و هراكلس هلنــد را نيز زير نظر گرفتــه و جذب هر كدام از آنهــا با توجه به شــرايط مالي امكانپذير خواهد بود. مهاجم 24 ســاله فرانسوي باشگاه پاري ســنژرمن در فصل گذشته به صورت قرضي براي تيم پسكارا ايتاليا بازي كرده است. باشگاه روستوف روســيه در صــورت عقد قرارداد با كريستوف باهبك بزرگتريــن انتقال خود را در فصل اخير رقــم خواهد زد. تيم روســتوف روسيه پس از جدايي ســردار آزمون و ديميتري پولــوز، 2 مهاجم اصلي فصل گذشته خود كه به تيمهاي روبينكازان و زنيت سن پترزبورگ پيوستند، در صدد جذب يــك جايگزين برآمد. اين تيم روسي با كسب درآمد 7 ميليون يورويي در فصل نقل و انتقاالت تابستاني اميدوار به توافق با باشــگاه پاري سنژرمن جهت انتقال كريستوف باهبك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.