تعامل تنها راه پیش روی حاجی صفی و شجاعی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

موضــوع بــازي مليپوشــان كشــورمان در تركيب پانيونيوس مقابل يكي از باشــگاههاي رژيم صهيونيســتي حاال به بحث اساســي تبديل شده اســت و از آنجا كه اين تيم يوناني در تالش اســت بــازي رفت خود را جبران كند، از حاجیصفي و شجاعي خواســته در اختيار باشگاه و تيم باشــند تا در صورت نياز از آنها برابر تيم صهيونيستي بهره بگيرد. حاجیصفي و شجاعي از سفر به سرزمينهاي اشغالي امتناع كردند اما حاال مســووالن باشــگاه پانيونيوس تالش دارند، آنها را در بازي برگشــت در اختيار داشته باشند. اين موضوع يعني به ميدان نرفتن ورزشكاران ايراني مقابل رژيم صهيونيستي در گذشته هم وجود داشته و بازيكنان فوتبال نيز همواره در اين مورد حساســيتهاي خاص خودشان را داشتند و اين مساله مختص به احسان حاجیصفي و مسعود شجاعي نيســت. پيش از اين ماجراي امتناع اشكان دژاگه، بازيكن ايراني تيم فوتبال ولفســبورگ آلمان از شــركت در يــك بازي با تيم رژيم اشــغالگر قدس بــه يك جنجال در آلمان بدل شده بود اما اين بازيكن با افتخار اعالم كرد كه او يك بازيكن ايراني اســت و بنا به خواست خودش در دفاع از مردم مظلوم فلسطين مقابل اين تيم صهيونيستي به ميدان نرفته است. اين مســاله در بين ورزشكاران ساير رشتههاي ورزشــي هم به وفور سابقه داشته اما دژاگه تنها فوتباليست قبل از حاجیصفي و شــجاعي نبوده كه از اين موضوع سر باز زده اســت، بلكه حتــي پيش از آنها نيــز در آلمان اين مســاله اتفاق افتاده؛ نخستين بار در ســال 2004 بود كه تيم بايرن در چارچوب بازيهاي ليگ اروپا با تيم اســرائيلي «مكابي» بازي كند اما تيــم بايرمونيخ بدون حضور بازيكن ايراني خود، وحيد هاشــميان به اين بازي رفت. هاشــميان شركت در بازي رفت اين ديدار را كه در تلآويو برگزار شد، رد كرد. به طور حتم اين مساله تبعاتي براي فوتباليستها و مليپوشان خوب كشورمان خواهد داشت اما بدون شك آنها همه ايــن تبعات را به جان ميخرند تا ثابت كنند همچنان طرفدار مظلوميت مردم بيدفاع فلســطين هستند. احسان حاجیصفي و مســعود شــجاعي هم ميتوانند با تعامل با باشــگاه پانيونيوس همچنان به راه خــود ادامه دهند و در بازي برگشــت هم به ميدان نروند اما بايد توجه داشت كه اين مساله حتما بايد با تعامل با باشگاه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.