ايران در گروه مرگ با میزبان و قهرمان جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قرعهکشي فوتبال هفت نفره قهرماني جهان

قرعهكشــي رقابتهاي فوتبال هفت نفره قهرماني جهان در هلند برگزار شــد. امين ا...ماني رييس انجمن فوتبال معلوالن از قرعهكشــي مســابقات قهرماني جهان فوتبال هفت نفره خبر ميدهد: «قرعهكشــي مسابقات قهرماني جهان فوتبال هفت نفره در مقر فدراســيون جهانــي فوتبال CP در هلند برگزار شــد و 16 تيم حاضر در مســابقات در 4 گروه دستهبندي شــدند. ايران در گروه B با تيمهاي آرژانتين، روســيه و پرتغال همگروه شد و بايد گفت كه در سختترين گروه ممكن قرار داريم، چرا كه از يك ســو با ميزبان مســابقات يعني آرژانتين و از سوي ديگر با تيم روسيه قهرمان جهان روبهرو هســتيم و پرتغال هم تيم خوبي است.» رييس انجمن فوتبال معلوالن حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «در حال حاضر سه مرحله اردو را پشت سر گذاشــتيم و آمادگي مليپوشــان در هر مرحله بهتر و بهتر شده است. از لحاظ بدنســازي و شرايط فني به سطحي كه مورد نياز است نزديك ميشويم و با توجه به قرعه ســختي كه داريم، بايد تالش زيادي براي موفقيت در مسابقات قهرماني جهان داشــته باشيم. خوشبختانه به لحاظ شرايط تمريني و امكانات در وضعيت خوبي قرار داريم. مجموعه ورزشــي كارخانه الياف داراي زمين چمن بســيار مرغوب، استخر و تجهيزات بدنســازي اســت كه همگي به بهتر شدن شــرايط فني مليپوشان كمك ميكند.» ســرمربي تيم ملي هفت نفره ميگويــد: «در حال حاضر تيم با حضور 14 بازيكــن تمرينات خود را دنبال ميكند و مرحلــه جديد اردو از 14 تا 20 مرداد ماه برگزار خواهد شد. از اين تعداد، نزديك به نيمي از ورزشكاران جديد هستند و سابقه حضور در ميادين مهم را ندارند. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.