نیمکت نشیني شفیعي در روز پیروزي اف سی سئول

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم اف سي ســئول در بازي خانگي هفته بيستوچهارم كي ليگ كره جنوبي بدون مدافع ايرانياش به پيروزي رســيد. تيمهاي فوتبال اف سي سئول و گانگوون روز گذشته رودرروي هم قرار گرفتند كه ميزبان به پيروزي 3 بر يك دســت يافت. گلهاي تيم اف سي سئول در دقايق 95، 85 و 90 به ثمر رسيدند.

ديگــو نيز در دقيقــه 62 زننده تنها گل تيــم گانگــوون بود. خالد شــفيعي، مدافع ايراني تيم اف ســي سئول پس از چنــد هفته غيبت در فهرســت 18 نفره تيمش در بازي روز گذشته روي نيمكت ذخيرههاي اين تيم حضور داشــت اما به ميدان نرفت.

تيم اف ســي ســئول با اين پيروزي خانگي 37 امتيازي شــد و در رده پنجم جدول كي ليــگ كرهجنوبي قرار گرفت. در ايــن رقابتها تيم چئونبــوك با 50 امتياز صدرنشين است. شفيعي با جدايي از تراكتورسازي راهي كره جنوبي شد و با اف سي ســئول قرارداد بست. اين مدافع خــوب كشــورمان در مصاحبههاي اخير خود اذعان كرده بود كه كار ســختي در اين ليگ خواهد داشت و شرايط تمرينات و بازيهاي ليگ كره جنوبي بسيار سخت اســت. هر چند خالد شفيعي هم يكي از بازيكنان خوب كشــورمان با قدرت بدني خوب به شمار ميرود كه به نظر ميرسد ميتواند خود را با شرايط سخت اين ليگ وفق دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.