ايتالیاييها: سردار به زودی میآيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بنا بــر اعالم رســانههاي ايتاليايي مهاجم ايراني در آســتانه انتقال به تيم التزيو قرار گرفته است.

دليــل ايــن اتفاق هم باز شــدن فهرست آبيهاي شــهر رم براي جذب بازيكــن خارج از اتحاديــه فوتبال اروپا است. بر اين اساس كايسيدو بازيكن تيم التزيو موفق شــده پاسپورت اسپانيايي دريافت كنــد و به نوعي در فهرســت بازيكنــان اتحاديه اروپا قــرار بگيرد اما مائوريتســيو كه يكي از 3 بازيكن خارج از اتحاديــه اروپا ميباشــد و به صورت قرضي در اســپارتاك مســكو روســيه حضور دارد به زودي راهي بشــيكتاش تركيه شــده و بــه اين باشــگاه واگذار ميشود تا فهرست اين باشگاه ايتاليايي براي جذب بازيكن غير اروپايي باز شود. بنا بر گفته رسانههاي ايتاليايي از جمله توتو اسپورت، باشگاه ايتاليايي ميتواند اســتعداد ايراني تيم روبين كازان يعني ســردار آزمون را به خدمت بگيرد و او را به پايتخت ايتاليا ببــرد. نكتهاي كه در اين گزارش به آن اشــاره شده، تاييد رسمي فدراسيون فوتبال ايران در هفته گذشته مبني بر انتقال سردار آزمون به التزيو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.