وضعیت مبهم نیمکت تیم جوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن اسبق تيم ملي و باشگاه استقالل يكي از گزينههاي اصلي ســرمربيگري تيم ملي فوتبال جوانان شد. تكليف سرمربيگري تيم ملي جوانان هنوز مشــخص نيســت و مســووالن فدراســيون همچنــان در حال رايزني براي انتخاب سرمربي هستند. پيش از اين از ســهراب بختياري زاده براي قبول اين ســمت نام برده شده بود اما فدراسيون فوتبال روند مذاكرات خود با بختياري زاده را متوقف كرد. در همين راســتا شنيده شد كه سيروس دينمحمدي كه اكنون سرمربي راهآهن اســت از گزينههاي فدراسيون براي هدايت تيم ملي جوانان اســت و نشســتي هم در همين زمينه با ســاكت داشته است. ســيروس دينمحمدي با تاييــد اين خبر ميگويد: «فقط در حد گزينه ســرمربيگري تيم ملي فوتبــال جوانان بــا من صحبتي شــده و هنوز هيچ چيز مشــخص نيست، بايــد منتظر باشــيم تا ببينيم فدراســيون چه تصميمي خواهد گرفــت.» تيم جوانان كشورمان در آخرين ديدارهاي خود در جام جهاني نتوانســت عملكرد خوبي از خود به نمايش بگذارد و خيلي زود از اين مسابقات حذف شد تا اميرحسين پيرواني از اين تيم جدا شود، بعد از جدايي پيرواني هنوز مربي براي اين تيم معرفي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.