عنابيها در بیرمنگام انگلیس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملــي فوتبــال قطــر اردوي تداركاتي خود را در كشور انگليس برپا ميكند.

تيمملي فوتبــال قطر كه همگروه تيم ملي كشورمان در مقدماتي راهيابی بــه جام جهاني 2018 روســيه اســت قرار اســت اردوي خود را در بيرمنگام انگليس برپا كند. ســانچس اسپانيايي ســومين ســرمربي قطريهــا در اين مســابقات مقدماتــي راهيابــي به جام جهاني 2018 اســت كه پس از اخراج كارينيو و اســتعفاي فوســاتي روي كار آمــد. قطر ديگــر اميدي بــراي صعود به جــام جهاني ندارد و تنهــا اين اردو بــراي تداوم آمادگي ايــن تيم براي دو ديــدار باقيمانده مقابل ســوريه و چين اســت. عنابيها قرار است در اين اردو با تيمهاي ليدز يونايتد، ناتينگهام فارست و تيــم ملي آندروا بــازي كند. اين تيم در اين دوره از مســابقات دو بار مقابل تيم ملي كشــورمان به ميدان رفت كه در هر دو مســابقه بازي را واگذار كرد و نتوانست از تيم ملي كشورمان امتيازي كسب كند. قطريها در جام جهاني بعد از روسيه در ســال 2022 ميزبان جام جهاني هســتند و در تالش هســتند با جذب ستارههاي فوتبال دنيا و همچنين به خدمت گرفتن مربيان مطرح در تيم ملي و باشگاههايشان بتوانند پيشرفت خوبي در فوتبال داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.