استقالل از شکست مقابل تیم 10 نفره گريخت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپولیس 2 - استقالل 2

اســتقالل و پرســپولیس قرار بود در آلمــان رخ در رخ هم قرار بگیرند کــه آن بازي رقم نخورد تا اینکه یک هفته پــس از آغاز لیگ برتر تیمهاي امید این دو باشــگاه در ورزشگاه شهید اسماعیلي شهر تهران رخ در رخ هم قرار گرفتند. دیداري که در نهایت با تســاوي ســرخابيها به پایان رسید تا دیــداري جذاب در این رده ســني رقم بخورد. دو تیم در حالي به تســاوي رســیدند کــه ابتدا قــرار بود اســتقالل همه ســرمایههاي امیدش را در این بازي به خدمت بگیرد اما علیرضا منصوریان در اقدامي عجیب و بحثبرانگیز اجازه نداد، امیدهاي استقالل در این بازي شرکت کنند. در هر حال اما بازي به قدري جذاب بود که بیش از 2 هزار تماشــاگر به ورزشگاه شهید اســماعیلي رفتند و بازي را از نزدیک نظاره کردند. این بازي در شــرایطي برگزار شــد که منوچهر عبدا...نژاد، ســرمربي امیدهاي پرســپولیس و محمد نوازي، سرمربي امیدهاي استقالل سعي ميکردند ابتداي بازي بر اعصاب خود مســلط باشند و بازیکنان را به لحــاظ ذهني آماده و مهیاي این بازي کنند اما حساســیتهاي این بازي به حدي باال بود که دو مربي نیز بعد از دقایقي غرق در حاشــیههاي این بازي شــدند. بخصوص محمد نوازي که در دقایق پایاني اعتراضهاي بسیاري به تصمیمهاي داور داشــت و نزدیک بود بازي را به جنجال بکشــد. نوازي در این میدان به شــدت ازسوي تماشاگران استقالل تشــویق ميشد و آنها او را به ســبک قدیم با نــام محمد دیوید بکام صدا ميزدنــد. نوازي هم براي اســتقالليها دست تکان ميداد تا نشــان دهد از فضاي به وجود آمده لذت خاصــي ميبرد. بازي دو تیم در دقایق آغازین متعادل بود تا اینکه در دقیقه 6 داور بازي کارت قرمز را به مهدي رســتمي نشــان داد تا پرســپولیس خیلي زود 10 نفره شــود و نتواند با آرامش به ارائه تاکتیکهایش بپــردازد. جالب بــود که در این میــان تعداد قابل توجهي از بانوان نیز حضور چشــمگیري در اطراف ورزشــگاه داشتند و تالش ميکردند بازي را به هر شــکلي شــده ببینند. 10 نفره شدن پرســپولیس باعث شد تا استقالل خیلي زود به گل اول برســد. گلي که ســجاد رفعتي در دقیقه 30 با ضربه چیپ دروازه پرسپولیس را باز کرد. ایــن گل نوید بازي پرگلي ميداد و تصور ميشــد استقالل ميتواند از امتیاز01 نفره بودن پرسپولیس سود ببرد اما پرســپولیس در گل خوردن بسیار سختگیر بود و عالوه بر آن ميکوشید با ارائه تاکتیکهاي خود اســتقالل را تســلیم کند و گل تســاوي را به ثمر برســاند که در دقیقه 44 سعید حســین پور از روي نقطه پنالتي بازي را به تســاوي کشاند و گل مساوي پرســپولیس را به ثمر رساند تا پرسپولیس به آنچه ميخواهد دست یابد و بازي باخته را در نیمه اول با تساوي تمام کند.

این پرســپولیس اما با اشتهاي بیشــتري نیمه دوم را آغازکرد و موفق شــد با سلســله حمالت پي درپي و در اختیار گرفتــن نبض بازي گل دوم را هم به ثمر برســاند. گلي که بســیاري از هواداران حاضر در ورزشــگاه را به یاد بردي ميانداخت که پرســپولیس در شــرایط 01نفره به دست آورده بود. آیا ســرخها دوباره ميتوانســتند در حالي که یک بازیکن از اســتقالل کمتر دارند بازي را با پیروزي به پایان برسانند؟ این رویا ذهن استقالليها را مشوش کرده بود. چهره عصبي محمد نوازي نیز بیش از همیشه نمایان بود تا اینکه در واپســین ثانیههاي پایان بازي، مجید تاجیک به مدد اســتقالل رسید و موفق شــد از روي نقطه پنالتــي دروازه رقیب ســنتي را باز کند تا بار دیگــر باختي دیگر و در شــرایطي که پرســپولیس 10 نفره اســت براي استقالل رقم نخورد. این گل در شرایطي رقم خورد که دروازهبان امیدهاي پرســپولیس ابتــدا ضربه را مهــار کرده بود امــا در ریباند نتوانســت واکنش خوبي نشان بدهد و ســرانجام دروازه سرخها باز شد و دو تیم با تســاوي میدان مبارزه را تــرك کردند. در مجموع باید گفت که بازي مهیجي در این رده ســني رقم خورد و دو تیم فوتبالي با برنامه و پرشهامت ارائه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.