علیپور را نبخشید

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علی علیپور بازیکن پرســپولیس از ســوی کمیته انضباطی بخشــیده نشد و تنهــا محروم این تیــم در هفته دوم است. ماجرای بخشیده نشدن او از این قرار اســت که بعد از بازی پرسپولیس و فــوالد، علیپور که در این بازی اخراج شــده بود نامه ای تنظیم کرد مبنی بر اینکه اخراجش توسط داور بازی درست نبوده است.

نامه این بازیکن به دســت کمیته انضباطی رســید و بعد از آن حسن زاده از ســاکت خواســت که گزارش کمیته داوران را در این زمینه به او ارسال کنند تــا در صورت رد نظر داور در این بازی، علیپور بخشیده شــود. روز گذشته هم ساکت دبیر کل فدراسیون قبل از اینکه اسامی محرومان اعالم شود ، نامهای به کمیته داوران فرستاد و از آنها خواست خیلــی زود با تماشــای فیلم بازی نظر نهایی خــود را در خصوص تصمیم داور اعالم کنند. از آنجایــی که باید کمیته داوران پاسخ ساکت را بدون اتالف وقت می داد، خیلی زود فیلم بازی را تماشــا کرده و نظر نهایــی خود را به دبیر کل اعــالم کردند. کمیته داوران در پاســخ نامه ســاکت اینطور نوشــت:«تصمیم داور برای نشــان دادن کارت زرد دوم به علیپور درست بوده و محرومیت این بازیکن به قوت خود باقی است.» کمیته داوران با ارســال این پاسخ به دبیر کل نظر محمد حسین زاهدی فر داور بازی پرسپولیس و فوالد را تایید کرد. ساکت هــم علیپور را به عنوان بازیکن محروم به سازمان لیگ معرفی کرد. البته حکم علیپــور یک نکتــه دیگر هم داشــت. بازیکن پرسپولیس به دلیل اینکه اخراج شده بود در پایان بازی باعث تنش شد و رفتار او بعد از بازی توســط داور بازی به کمیته انضباطی گزارش شــد، حسن زاده هــم علیپور را بــه دلیل رفتار غیر ورزشــی به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد تا این بازیکن نه تنها بخشیده نشود بلکه باید جریمه هم پرداخت کند.

کمیته داوران مانع از پاک شدن کارت قرمز مهاجم پرسپولیس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.