چالش اول

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پنجشنبه ،96/5/12 هفته دوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز، ساعت: ‪19 :30‬ داور: حسین زرگر کمک ها: بابک داوری- هادي طوسي پرســپولیس در دومین مســابقه فصل با اولیــن چالش در راه قهرماني مجدد لیگ مواجه خواهد شــد. تراکتورسازي حریف اصلي این تیم در راه قهرماني فصل گذشــته که البته از نیمه راه جا ماند امســال حداقل روي کاغذ شبیه تیمهاي مدعي نیست و بازي اولش را هم باخته اما بعید نیســت با تغییرات اساسي در کادر فني و حضــور بازیکنان جوان دوبــاره در حد یک مدعي خودي نشــان دهد. حتي اگــر این اتفاق هــم نیفتد تیم جوان تراکتورســازي امروز در خانه خود ميتواند براي پرســپولیس خطرناك باشد و برانکو و شــاگردانش را غافلگیر کند. تراکتور در ظاهر کم مهرهتر و کم ســتارهتر از فصل قبل به نظر ميرسد و پرســپولیس قویتر و مقتدرتر از گذشــته اما در فوتبال ایران جا براي شگفتيســازي هــر تیمي وجــود دارد حتي اگر مثل تراکتورسازي این فصل شیر بي یال و کوپال باشد. پرسپولیس در این بازي همچنان از سیدجالل حسیني نميتواند استفاده کند اما در آنســو میزبان ميتواند از گودرزي و عشوري بهره گیرد. فصل قبــل و بخصــوص در بازي برگشــت مثل بیشــتر هم تیميهایش بازي ضعیفي ارائه داد و بهشدت از سوي قلعهنویي شماتت شــد تا جایي که مثل بنگر در خطر اخراج قرار گرفت اما به احتمال زیاد در این بازي ميکوشد به هواداران تراکتورسازي ثابت کنــد مقابل تیمي کــه کاپیتانش بوده کــم نميگذارد. مهاجم نیجریهاي پرسپولیس به احتمال فراوان براي اولین بار در ترکیــب اصلي بازي خواهد کرد و همــه منتظرند ببینند آیا همان کیفیت بازيهایش در پیکان را ارائــه ميدهد یا نه. باید دید منشــا ميتواند خودش را از زیر ســایه طارمي خارج کند و البته بــا زوجش در خط حمله همکاري خواهد داشــت یا خیر. تركیب های احتمالی

دروازهبــان: فرزین گروســیان، مدافعــان میاني: محمدرضا مهديزاده و ســینا عشوري، مدافعان کناري: محمد ایرانپوریــان و علــي طاهــران هافبکهاي تدافعــي: مهدي کیاني و محمد نوري، هافبکهاي تهاجمي: شــهرام گودرزي، مهدي شــریفي و محمد ابراهیمــي، مهاجم: فــرزاد حاتمي

دروازهبان: علیرضا بیرانوند، مدافعان میاني: شــجاع خلیل زاده و محمد انصاري، مدافعان کناري: حســین ماهیني و صادق محرمي، هافبکهــاي میاني: محســن ربیعخواه(کمال کامیابينیا) و محســن مســلمان، هافبکهاي کناري: فرشــاد احمدزادهووحیدامیري،مهاجمان:گادوینمنشاومهديطارمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.