پیوس:پرسپولیسقلبدفاعتراكتورراهدفبگیرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

این روزهــا همه به طارمــي توصیه ميکنند که مراقب حواشي باشد اما فرشاد پیوس به او قوت قلــب ميدهد: «معتقدم امســال هم طارمي آقاي گل خواهد شــد امــا به هر حال باید پذیرفــت که انتظارات از او زیاد است و خود او با عملکردش کاري کرده که مــردم توقع زیادي از او داشــته باشند. مطمئنا او با انجام تمرینهای خوب ميتواند شــرایط ایدهآلــش را حفظ کند. طارمي مهاجمي اســت که از نظر فیزیکي شرایط بســیار خوبي دارد و جایگیريهاي مناســبي هــم در بازيها انجــام ميدهد. مطمئنا او هر بازي ميتواند بهتر شود البته جاي خوشحالي است که پرسپولیس امسال 3 مهاجم خوب دارد و این موضوع دســت برانکو را باز خواهد گذاشــت تا هر زمان که صالح بداند در خط حملــه تغییرات دهد. زماني هــم که ما بازي ميکردیم من، ناصر محمدخاني و بیاني در تیم حضور داشتیم و بــراي اینکه آقاي پروین ما را بیرون نگذارد همه تالشمان را ميکردیم.»

پیوس که زماني هدایت تراکتورسازي را در دســته اول برعهــده داشــته از بازي امروز ميگوید: «االن با یحیي گلمحمدي در کالسهــاي مربیگري هســتیم و با او درباره تیــم صحبت کردم. خود او ميگفت که تراکتورســازي شــرایط خوبي دارد اما ميدانســت که بازي با پرســپولیس چقدر ســخت است. تراکتورســازي در خط دفاع وسط مشکالتي دارد و پرسپولیس ميتواند از این ناحیه به این تیم ضربه بزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.