قلیچ:بازيکناننگراننباشند،حسابشانپرميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحید قلیچ پیشکسوت پرسپولیس درباره درخواســت بازیکنان این تیــم براي دریافت آپشنهاي قراردادشان ميگوید:«همانطور که باشــگاه هواي بازیکنان را دارد، بازیکنان هم باید هواي باشگاه را داشــته باشند. ماشاءا... همه بازیکنان پرســپولیس دارا هســتند و با آوردن پــول روي پولهاي خود هیچ ثمرهاي نميبینند. من نظرم این اســت که با همین حسابهاي میلیاردي خود سر کنند تا باشگاه از این مخمصه خارج شود و دوباره به حساب بازیکنانش میلیاردي پول واریز کند. مشــکل فوتبال ما همین اســت؛ این بازیکنان حقوق ماهیانه خود را هم از باشــگاه ميخواهند. در این وضعیت که باشگاه کاسه گدایي به دست گرفته بازیکنان هم باید مراعات کنند.» قلیچ در مورد کمکهاي مالي هواداران به باشــگاه ميگوید: «این کار به اعتقاد من غلط اســت. کساني در شهرســتانها هستند که نان شب ندارند و از شکم زن و بچه خود ميزنند ولي با عشقي که به پرســپولیس دارند به باشگاه محبوبشــان کمک ميکنند. این کار درستي نیســت. همین که هواداران در ورزشــگاهها کم نميگذارند براي باشــگاه پرسپولیس بس اســت.» نظر گلر سابق سرخها درباره بازي با االهلي هم جالب اســت: «اینکه پرسپولیس اســت ولي اگر هر تیم دیگــري بود هم من دوست داشــتم که پیروز شــود و به مرحله باالتر برود. بچهها هــم قدرت فوتبالي خوبي دارند ولي مشکلي که دارند، پولپرستي آنها اســت ولي من قول ميدهم حسابشان پرتر ميشود و نگران نباشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.