جديترين آزمون ربیع خواه؛خارج از خانه مقابل هافبك قدرتمند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد برانکو در این مسابقه هم از محســن ربیع خواه در ترکیب اصلي و پست هافبک دفاعي استفاده خواهد کرد. اگر اینگونه باشــد ربیع خــواه جديترین آزمــون خــود را در این پســت و بهعنوان بازیکن پرســپولیس تجربــه خواهد کرد. شــماره 18 قرمزها فصل قبــل یکي دو بار بهعنوان بازیکن ذخیره و در دیدارهاي کم اهمیت در این نقش بــه میدان رفت و این فصل هم مقابل تیم جوان نفت در سوپرجام و تیم متحول شده فوالد بازي کرد که خط میاني هیچ کدام نتوانســتند پرسپولیس را اذیت کنند اما تیم تراکتورســازي با تمام ضعفهایــش خط میانــي قدرتمندي در اختیار دارد. مطمئنا جدال با بازیکناني مثل نوري، ابراهیمي و کیاني بــراي ربیعخواه آن هم خارج از خانه راحــت نخواهد بود و اینجاست که تا حدودي مشخص ميشود اگــر در ادامه فصــل و بازيهــاي مهمتر کامیابينیــا قادر بــه بازي نباشــد برانکو ميتواند روي ربیع خواه حساب کند یا خیر. ربیع خواه در دو دیدار قبلي تیمش ســعي کرده به شدت ســاده بازي کند و کار قطع ارتباط هافبکهاي حریف و بازي تخریبي را نســبتا خوب انجام داده اما کار پاسوري و بازیسازي را چندان جالب انجام نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.