لژيونر اروپايی شدن از مسیر پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد بشار رسن عراقي و جوان پرسپولیس را به یک دلیل مهم انتخاب کرده و از خیر پیشنهاد عربستاني و قطري گذشــته اســت. موقعیت پرسپولیس در لیــگ قهرمانان آســیا و صعــود به جمع هشت تیم مهمترین دلیل انتخاب این تیم از ســوي هافبک تکنیکي عراقي بوده چرا که او را در معرض دیــد تیمهاي اروپایي قرار ميدهد. بشــار ميگویــد: «رفتنم به لیگ ایران آغازي براي تحقق آرزویي بود که مدت طوالني منتظرش بودم. این آرزو لژیونر شدنم در لیگهاي اروپایي بود زیرا به خوبي ميدانم که پرســپولیس و لیگ ایران یک پشتوانه واقعي براي هر بازیکني اســت که بخواهد در اروپا لژیونر شــود.» رســن درباره بازگشتش به ایران ميگوید: «بعد از امضاي قرارداد با پرســپولیس به بغداد برگشــتم تا نیروی هوایي را تا پایان فصل همراهي کنم و پس از تمام شــدن فصل بــه تمرینــات پرســپولیس ملحق خواهم شد. من حتي اسمم را در فهرست بازیکنان براي حضور در جشــن قهرماني ثبت کردم چــون نیروی هوایي کاندیداي قهرماني در لیگ عراق اســت و در صورت قهرماني در مراسم جشن قهرماني حضور خواهم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.